โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

วันที่ : 2565-06-07


         วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพายัพ   จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากและฟัน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โดยมีนางสาวฉัตรฑริกา   สืบปาละ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเลียมหวาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปีงบประมาณ 2565