โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

โครงการป้องกัน covid-19

วันที่ : 13 มิ.ย. 2565


         วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวานได้ดำเนินการโครงการป้องกันโควิด 19 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทำการจัดซื้ออุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ และจัดทำไวนิลความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19