โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านท่าเวียง

วันที่ : 15 ก.ย. 2565


         วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเวียง ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐาน ในวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านท่าเวียง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐานให้กับนักเรียน 
และเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป