โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ : 25 ก.ค. 2565


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่ทานนำนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทาน จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่นักเรียนในด้านการใช้ทักษะการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้