โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

บุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน

...

นายประคอง อินทร์นวล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

...

นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

...

นายปภณ ตั้งประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : paphon2551@gmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

นางณัฐณิชา ศรีรุวัฒน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

...

นางสาวกฤษณา ยศธิวงค์

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

...

นางสาวนันทวัน พุฒมา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

...

นางสาวประภัสสร สอนอินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

...

นางสุปราณี ยะฟู

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางสาวฐิติมา ทิศรีไชย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

...

นางสาวนลินดา ด่านอินถา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

ระดับการศึกษาปฐมวัย

...

นางธัญญารัตน์ กล้าณรงค์กร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

...

นางสาววิภาพร อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

บุคลากรทางการศึกษา

...

นายชลธิชัย อินจันทร์

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

...

นางสาวฉัตรรวี สัตย์ต่อชาติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

...

นายประสิทธิ์ สายใจ

ตำแหน่ง : ช่างไม้ ชั้น 4
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -