โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ข้อมูลผู้บริหาร


 

ชื่อ – นามสกุล นายอภิรมย์ เจียมกุล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
( ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๓ ปี  ๙ เดือน )

วุฒิการศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๒๒ ปี

 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทรศัพท์ ๐๕๔- ๒๙๖๔๗๓  
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) apirom2504@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้/สถานที่ทำงาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  ๑๓๗  หมู่  ๑๒ ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๗๐