โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
สถานที่ตั้ง  ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ    อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  ๕๒๑๗๐
โทรศัพท์  ๐๕๔ – ๒๙๖๔๗๓
E-MAIL btschool500479@gmail.com
WEBSITE www.btschool.ac.th
Facebook โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

แผนที่ตั้งสถานศึกษา