โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม