โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม