โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 8 มี.ค. 2566


วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โดยฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณศรี ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ในปีการศึกษา 2566