วันที่ หัวข้อ
02-09-2565 การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
11-08-2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ Community Innovation Project
11-08-2565 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
06-08-2565 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
25-07-2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
11-07-2565 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
01-07-2565 กิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
01-07-2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
13-06-2565 รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
09-06-2565 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
18-05-2565 ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
25-03-2565 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
22-03-2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
18-03-2565 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
17-03-2565 พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
16-03-2565 การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
11-03-2565 กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
04-03-2565 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
02-03-2565 พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
24-02-2565 นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
15-02-2565 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
20-11-2564 รับรางวัล "โครงการเศรษฐกิจพอเพียง"
06-11-2564 ร่วมงานกฐินบ้านแม่ทาน
03-11-2564 นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
08-10-2564 การประเมินโครงการ“แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
07-10-2564 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่ทาน
11-08-2564 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
11-08-2564 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "โครงการ จิตอาสาพระราชทาน"
11-08-2564 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
08-08-2564 กิจกรรมโครงการ Community innovation project
31-07-2564 เปลี่ยนรูปแบบการการจัดการเรียนการสอน