วันที่ หัวข้อ
23-06-2565 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
16-06-2565 กิจกรรมวันไหว้ครู
13-06-2565 โครงการป้องกัน covid-19
09-06-2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
07-06-2565 โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
18-05-2565 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
16-05-2565 กิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้ ปีการศึกษา 2565
30-03-2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
29-03-2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564
24-03-2565 กิจกรรมอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
24-03-2565 กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
24-02-2565 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2564