สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2


นายไพโรจน์ วิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Learning Platform

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)

แผนที่ สพป.ลป.2

Facebook Page

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 09:32:08