วันที่ โรงเรียน หัวข้อ
08-02-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน
07-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
06-02-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
06-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
06-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
03-02-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
02-02-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน
02-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
02-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินพัฒนาการของนักเรียน ระดับปฐมวัย
02-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2566
02-02-2566 โรงเรียนบ้านบอม โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2566
01-02-2566 โรงเรียนบ้านบอม โรงเรียนบ้านบอมมอบทุนอุดหนุนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(กสศ.)
31-01-2566 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ยินดีต้อนรับพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
28-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
27-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเบญจภาคี อำเภอสบปราบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
27-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2565
27-01-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนวารสารวันครูลำปาง
26-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ให้การต้อนรับคณะ อบต.หนองขยาด จังหวัดชลบุรี ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
26-01-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนเสมอภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสี ปรับปรุงระบบก๊อกน้ำดื่มของนักเรียน
21-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
20-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางแบบมอนเตสซอรี”
19-01-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการชมรมอาสายุวกาชาด
19-01-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรม English Camp by Ywam kona crossroads DTS และคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองเถิน
18-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คุณขนิษฐา ล้วนวรวัฒน์ เจ้าภาพนำผ้าป่ามามอบให้กับโรงเรียน
17-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
17-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
16-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ วันครู 2566
16-01-2566 โรงเรียนบ้านบอม วันครู 2566
16-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันครูแห่งชาติ
16-01-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
16-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีรับมอบโล่รางวัล "พรหมปัญโญ" ประจำปี ๒๕๖๖
16-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖
16-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 อำเภอเกาะคา
15-01-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนบ้านป่าตาล
14-01-2566 โรงเรียนบ้านบอม งานวันเด็กแห่งชาติ
14-01-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันเด็กแห่งชาติ 2566
13-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ วันเด็กแห่งชาติ 2566
13-01-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และวันเด็กแห่งชาติ 2566
13-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
13-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
13-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566
13-01-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนของอำเภอแม่พริก ประจำปีการศึกษา 2565
12-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ การอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
11-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษา 2565
11-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
10-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565
09-01-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พิธีรับ-มอบอุปกรณ์กีฬา ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน
08-01-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
08-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น งานปอยหลวง ฉลองเสนาสนะ
06-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันกีฬานักเรียน “สมัยเกมส์” ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา
06-01-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2565
05-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
05-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันกีฬานักเรียน “สมัยเกมส์” ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย
05-01-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีสืบชะตาหลวงและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 100 ปี โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
03-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันปีใหม่ พุทธศักราช 2566
03-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรม “Christmas Day”
03-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 6 คน ก่อนทำการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา
01-01-2566 โรงเรียนบ้านบอม กิจกรรมส่งท้ายปปีเก่าต้อนรับปีใหม่และคริสมาสต์2565
01-01-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) "ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเสริมงามเกมส์ 2022"
31-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา "ศิษย์เก่าสำนึกรักบ้านเกิด” ประจำปี 2565
29-12-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566
29-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า คริสมาสต์และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรม Christmas Day และ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเสริมงามเกมส์
28-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า น้ำโจ้เกมส์ 2565
28-12-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4
28-12-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
28-12-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อนุบาลเกาะคาเกมส์2022
27-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง “ประดิษฐ์การ์ดอวยพรปีใหม่” โดย กศน.ตำบลลำปางหลวง
26-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 3
26-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ลงนามถวายพระพร
26-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า แสดงความยินดีกับครูจรรจิรา
26-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า มอบเสื้อกีฬา
26-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566 ระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
23-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันคริสต์มาส และงานสวัสดีปีใหม่ 2566
23-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565
23-12-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประจำปี 2565 “SALAWITTHAYA GAMES 2022”
23-12-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
23-12-2565 โรงเรียนบ้านเด่น Merry christmas
21-12-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงมอก ประจำปีงบประมาณ 2566 " ราชพฤกษ์เกมส์ "
21-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 และ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม
21-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สจ.มิตร ธรรมวงค์ สนับสนุนเสื้อนักกีฬาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
20-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
17-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
16-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การแข่งขันALTV QUIZ ระดับภาค
16-12-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
16-12-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
15-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2565
15-12-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕
14-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กำนันจิดาภา ขัดเรือน ที่ให้การสนับสนุนเสื้อนักกีฬาสำหรับนักเรียน
14-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA
14-12-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทสยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำปาง
14-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเสริมสร้างตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญ
13-12-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565
13-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โครงการอบรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ 9 รส กำจัดศัตรูพืช
10-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมปั้นฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยน้ำตุ้ม
09-12-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ โรงเรียนบ้านไหล่หินวิทยา
09-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
09-12-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี หนูน้อยท่องโลกกว้าง
08-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรม "มชว.เกมส์ สานสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2565
08-12-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีและลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565
07-12-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2
06-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
06-12-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
06-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มัคคุเทศก์น้อย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง
06-12-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมบนเวทีกลางในงานประเพณีเมืองสังฆเติ๋น ประจำปี 2565
05-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
05-12-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
03-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับจังหวัด ปี 2565
02-12-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565
02-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
02-12-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
02-12-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
02-12-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เข้าร่วมโครงการวิจัยแพลตฟอร์มทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
01-12-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "จามจุรีเกมส์"
01-12-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ยินดีต้อนรับ ครูรัตติกาล ปิงใจ
01-12-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมศึกษาเรียนรู้รูปแบบวิธีจัดการเรียนการสอน
01-12-2565 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต้อนรับครู รัตนา วงค์หมื่น
01-12-2565 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี(สามัญ) ประจำปีการศึกษา 2565
30-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมจิตอาสา..สร้างฝายชะลอน้ำ
29-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
28-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในยุคการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal)
27-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการ "การเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน ในยุคการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal)"
25-11-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
25-11-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกพักแรม ลุกเสือ – เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2565
25-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
25-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
25-11-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม "วันพระมหาธีรราชเจ้า"
25-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
25-11-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
25-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมวันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี
25-11-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
25-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล พิธีถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
25-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕
24-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พิธีถวายราชสดุดี “วันมหาธีรราชเจ้า”
24-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา Change for the better
24-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
23-11-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 3
23-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
22-11-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดี สนับสนุนชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
22-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
21-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่
21-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมโครงการอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ (จัดทำพวงหรีดพัดลม)
21-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การประชุมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20-11-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2565
18-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมรับนโยบายสู่การปฏิบัติจาก ผอ.สพป.ลำปางเขต 2
18-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา โครงการ Zero Waste ชีวิตยุคใหม่เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์
18-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ
18-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี หนูน้อยทัศนศึกษา
18-11-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประชุมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
18-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการพัฒนาจริยคุณและค่านิยมอันพึงประสงค์ กิจกรรมนั่งสมาธิยามเช้า
17-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า นำพาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565
17-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ประชุมการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
17-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมแนะแนวการศึกษา-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
16-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมกิจกรรม Fashion Show Zero Waste 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ
16-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
15-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565
15-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
15-11-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
15-11-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
14-11-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สมทบทุนเงินอาหารกลางวัน
14-11-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม วันรักษ์ต้นไม้
14-11-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม รณรงค์เมาไม่ขับกับไทยพาณิชย์
14-11-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) พบปะพูดคุยและสร้างขวัญกำลังใจกับ ท่าน ส.ส.ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
11-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
11-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
11-11-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
11-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
10-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565
10-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมปลูกต้นไม้
10-11-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 83 ปี โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
10-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
10-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565
09-11-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อบรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09-11-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565
09-11-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565
09-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565
09-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เข้าร่วมการวิจัยโครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2565 (GYTS 2022)
09-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา วันรักต้นไม้แห่งชาติ
08-11-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า วันลอยกระทงปี2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา เล่าขานตำนานยี่เป็ง วันลอยกระทง 2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ.2565
08-11-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา กิจกรรมวันลอยกระทง ปี2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ร่วมทำบุญกฐิน
08-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
08-11-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมวันลอยกระทง
08-11-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นำนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
08-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สืบสานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2
08-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ประเพณีวันลอยกระทง
08-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่นร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
08-11-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง งานประเพณียี่เป็ง ไหว้สาพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมแสดงชุด "ฟ้อนโต-นกกิ่งกะหร่า" งานยี่เป็ง ประเพณีท้องถิ่น ตำบลลำปางหลวง ประจำปี 2565
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมเดินขบวนแห่ครัวตาน งานประเพณีท้องถิ่น ตำบลลำปางหลวง ประจำปี 2565
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมงานบุญประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2565
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
07-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ยินดีต้อนรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่รั้วโรงเรียนบ้านป่าตาล
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
06-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ร่วมทำบุญกฐิน พร้อมโรงทาน ณ วัดแม่เชียงรายบน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
06-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ตีกลองสะบัดชัย งานประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง
05-11-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
05-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ฟ้อนวิถีคนเมือง งานประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง
05-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สัมพันธ์ชุมชน แห่ครัวตานลำปางหลวง ปี 2565
05-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
04-11-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2
04-11-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
04-11-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้
04-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
04-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน นิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
04-11-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
03-11-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การนิเทศติดตาม
03-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กฐินสามัคคี วัดแม่วะกลาง ปี 2565
03-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
03-11-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ทำบุญกฐินสามัคคี
03-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาให้การต้อนรับนางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
03-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
02-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วันรักต้นไม้แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
02-11-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
02-11-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
01-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อบรมให้ความรู้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน”
01-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมต้อนรับ ครูวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี และคุณครูยศวัฒน์ แสงทองสัญญาบัติ ที่มาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
01-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2565
31-10-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรม Big Cleaning Day
31-10-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
31-10-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
31-10-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรม Big Cleaning Day
30-10-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ร่วมทำบุญทอดกฐิน
30-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กฐินวัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2565
30-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ทอดกฐินสามัคคี
29-10-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา การประเมินการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม
29-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
29-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มัคคุเทศก์น้อย ต้อนรับนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง
29-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประชุมผู้ปกครอง 2/65
28-10-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
28-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
27-10-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประชุมคณะครูและะบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
27-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชน วัดพระธาตุลำปางหลวง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
23-10-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัยปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
23-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) วันปิยมหาราช
16-10-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันสถาปนา ครบรอบ 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ทาน
15-10-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถจักรยาน ในโครงการจักรยานเพื่อน้อง สัญจร ครั้งที่ 3
15-10-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
15-10-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้รับมอบรถจักยานและอื่นๆ ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 3
13-10-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
10-10-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
07-10-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
06-10-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ยินดีต้อนรับ คุณครูสุกัลย์ อุปนันท์
06-10-2565 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
05-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ยินดีต้อนรับ ผอ.สมจิตร ทองหล่ำ ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงคนใหม่ และแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ ผอ.ไพโรจน์ พงษ์บุผา ผอ.ร.ร.อนุบาลเกาะคา
05-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดี
04-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ พงษ์บุผา
04-10-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รางวัล ยอดเยี่ยม IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
03-10-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
30-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
29-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1 - 6
28-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นอนุบาล 2 - 3
27-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) พิธีอำลานักเรียน
27-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
26-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี พ.ศ. 2563-2564
26-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรม "เด็กและเยาวชนลำปาง เปิดประตู รู้เท่าทันสื่อออนไลน์" โดยสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
26-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นางสาววิไลวรรณ เตจ๊ะสุ รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี 2565
26-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นายบัญญัติ ยะวัน รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี 2565
23-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา 2565
23-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ประจำปีการศึกษา 2565
23-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การเยี่ยมและกำกับดูแลนักเรียน
21-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การนำเสนอผลงาน การประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
20-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
20-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และ Fundamantal Training
19-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
19-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ประเพณีตานก๋วยสลาก
19-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง
18-09-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ร่วมประเพณีถวายสลากภัต ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านสะเลียมหวาน
18-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต)
18-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ประเพณีวันสลากภัต
17-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเถินบุรี
16-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
15-09-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านท่าเวียง
15-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี2564
15-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา
14-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา ฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกซ้อมการเอาตัวรอด กรณีเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถตู้ ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
14-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนพรรษา(12 สิงหาคม)วัรแม่แห่งชาติ
13-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม การประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของผู้บริหารสถานศึกษา
13-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโป่ง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
13-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2565
13-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา นิเทศติดตาม
13-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
12-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครู ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่2(ค.บ.4 ปี)จำนวน 5 คน
12-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประเมินผู้บริหาร
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการคัดแยกขยะ ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการนักเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในโรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ ประจำปีการศึกษา 2565
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ เจาะเลือดและฉีดวัคซีน
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันสุนทรภู่รำลึก
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ กิจกรรมพิธีไหว้ครู
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
10-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา ผาปังคัพ ครั้งที่ 1
10-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมงาน "น้องกันยาตามหาคัวฮัก" ณ กาดกองต้า จ.ลำปาง
10-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต ณ วัดแม่เชียงรายบน
10-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดลำปาง ปี2565
09-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมสุขภาพปากและฟัน
09-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
09-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
09-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
09-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
08-09-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กำนันจิดาภา ขัดเรือน แจกเซตไก่ KFC ให้กับนักเรียน
08-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
08-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหลวงนางอย
08-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง อบรมโครงการอบรมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
08-09-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565
08-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา
07-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี2565
07-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม การประชุมสัญจร:โรงเรียนเครือข่ายอนุบาล จ.ลำปาง
07-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อนุบาลสัญจร
06-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน
06-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา2565
06-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่
06-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2565 (ระดับเขตพื้นที่)
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา นิเทศ ติดตาม โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันกีฬา ล้อมแรดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการอบรมอนามัยนักเรียนและทันตสุขภาพ และโครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน และป้องกันโรค NCDs ในโรงเรียน
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
05-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายอำเภอเสริมงาม พร้อมคณะมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
05-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา กีฬาสีสัมพันธ์
05-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประเมินนักเรียนเข้ารับเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
05-09-2565 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) อบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2565
05-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ตัวแทน สพป.ลป2 แข่งระดับภาคเหนือ
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา วันสถาปนาโรงเรียนครบ 65 ปี
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
05-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 สพป.ลำปาง เขต 2
04-09-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดและการจัดการการแข่งขันฟุตบอล 8 คน “อาวุโสเกาะคาคัฟ” ครั้งที่ 1
03-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
03-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพป.ลำปาง เขต 2
03-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขด 2
03-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประเพณีตานก๋วยสลาก
02-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
02-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลปาง เขต2 ได้มาตรวจสอบและให้คำแนะนำ
02-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาต่อ
02-09-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
02-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
02-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง งานมหกรรมความสามารถศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2565 (ระดับเขตพื้นที่)
02-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา แข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
02-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
02-09-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
02-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบรถจักรยานให้นักเรียน
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางกุ่มวิทยา
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 9 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูญาธิดา บุตรดี
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 - 2567
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 1
01-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
01-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา ฟุตบอลการกุศล
01-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
01-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมค่ายวิชาการ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคมฯ
01-09-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ผู้อำนวยการเขตฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา งานกีฬาสี “ปางกุ่ม เกมส์” ปี 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา มอบทุนเสมอภาค ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ต้อนรับ คุณครูอำพร กันทะชุมภู จากโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประเพณีตานก๋วยสลาก
31-08-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โครงการ การเฝ้าระวังปัญหาวัยรุ่นวัยวุ่น
30-08-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว
29-08-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การนิเทศ ติดตามนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
29-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง โทษของกัญชา ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนภายนอกโรงเรียน
29-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
29-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Safe Sex)
29-08-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) การนิเทศ ติดตาม จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
27-08-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565
26-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การนำเสนอ best practice ปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
26-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการ Booster Shot Fundamental AL Training การขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
26-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
26-08-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โครงการ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค
26-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
25-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
25-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การอบรมโครงการพัฒนาการดูและช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
25-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
25-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม เปิดโครงการให้ความรู้ คัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
25-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ออบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนายางตามแนวทางวิถีพุทธ
25-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จัดนิทรรศการ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
24-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
24-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต้อนรับคณะ ก.ต.ป.น.
23-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวรวัช ธรรมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 และนางดารุณี ชนะกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ผู้อำนวยการไพโรจน์ พงษ์บุผา และคณะครู ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณท่านที่ให้คำชี้แนะในการบริหารจัดการศึกษา
23-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
23-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ เข้าร่วมโครงการบริหารการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
22-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
22-08-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนตามกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (โครงการโรงเรียนสุจริต)
21-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การประกวดการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
20-08-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง โครงการอบรมโรงเรียนบ้านนากวางสุขภาพดี
19-08-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม คุณอำภา ร่วมมิตร พร้อมครอบครัวและคณะ ที่ได้ร่วมทำบุญบริจาค ชุดโต๊ะหินอ่อน
19-08-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19-08-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565
19-08-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมวันอาเซียน ปี2565
18-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
18-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ชนะการประกวดและการแข่งขัน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
18-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ รับการตรวจอาหารกลางวันจากเทศบาล
18-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือ
18-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.3-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ณ จังหวัดเชียงใหม่
18-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
18-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
18-08-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นิเทศ ติดตาม โรงเรียนแกนนำกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี
18-08-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
18-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
17-08-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน ปีการศึกษา 2565
17-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับศูนย์เครือข่ายสถานอำเภอเถิน
17-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน
17-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษา 2565
17-08-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
16-08-2565 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 2565
16-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติดในสถานศึกษา โดยโรงเรียนแม่มอกวิทยา และศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม
16-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ตรวจให้บริการอนามัยโรงเรียน
16-08-2565 โรงเรียนบ้านผาแมว นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "มหกรรความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมวิชาการและเทคโนโลยี ประจำปี "
16-08-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ผอ.สพป.ลำปาง เขต2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
16-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ
16-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
16-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาเข้ารับประกาศนียบัตรและรับรางวัลการผลิตสื่อ กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนคนแม่พริก รอบรู้ สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ
16-08-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย โครงการสภานักเรียนวิถีชีวิตใหม่ ในศตวรรษที่ 21
15-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การอบรมโครงการสภานักเรียนชีวิตวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 2
15-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ
15-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ ประจำปี ๒๕๖๕
14-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ค่ายเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์
12-08-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา วันแม่แห่งชาติ ปี 2565
12-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
12-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนแม่มอกวิทยาได้จัดการแข่งขันวิ่ง "วิ่งเพื่อแม่"
12-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) วันแม่แห่งชาติ
12-08-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
11-08-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นางสมคิด ไทยสมัคร ได้มอบซาลาเปาให้นักเรียน และ บุคลากร
11-08-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11-08-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมวันแม่
11-08-2565 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
11-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อบรมพัฒนาบุคลากร
11-08-2565 โรงเรียนบ้านผาแมว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
11-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)
11-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
11-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
11-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ Community Innovation Project
11-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
11-08-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
11-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11-08-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
11-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
11-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
11-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
11-08-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
11-08-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยาถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชินีพันปีหลวง
11-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
11-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
11-08-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
10-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ทุนการศึกษานักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565
10-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
10-08-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
10-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
10-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดทำ SAR ยอดเยี่ยม ระดับสพป.ลำปาง เขต 2
09-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การอบรมโครงการใส่ใจ 3 อ. ลด 2 ส.
09-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี (มัคนายกน้อย)
09-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าวันแม่และวันสถาปนาโรงเรียน2565
09-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี (มัคนายกน้อยในโรงเรียน)
09-08-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
09-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯลฯร่วมกับกรุงไทยแอกซ่า สาขาลำปาง
08-08-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง แผนกช่างอิเล็คทรอนิคส์ และแผนกช่างยนต์เข้ามาซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ต่างๆ
08-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษาโรงเรียนแม่วะวิทยา ประชุมกำหนดการจัดกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
07-08-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
07-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมการแข่งขันทักษะโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับอำเภอ ประจำปี 2565
06-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ป.๔-๖
06-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
05-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเรื่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ( Field Day) ประจำปี 2565
05-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การแข่งขันฟุตบอลแม่มอกคัพ ครั้งที่1 ของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลแม่มอก
05-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ิอสาร
05-08-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety”รวมพลคนสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ฟาร์มแกะฮักยู อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
04-08-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
04-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่มอก ร่วมกับโรงเรียนแม่มอกวิทยา
04-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต
04-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565
04-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
04-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีรับจักรยานนักเรียนตาม โครงการ ”จักรยานพาน้องมาโรงเรียน “
04-08-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 ออกเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา
03-08-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
03-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Park Variety” รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
03-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
03-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อบรมการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการขับขี่ปลอดภัย โดยหจก.เถินธวัชยนต์ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
03-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
02-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา น้ำพริกสมุนไพร ก้าวไกลสู่อาชีพ "น้ำพริกข่าเห็ดกรอบ" โดยนักเรียนโรงเรียนแม่วะวิทยา
02-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
02-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
02-08-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
01-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ โรงเรียน ประจำปี 2565
01-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
01-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์
01-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
01-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น รับมอบทุนการศึกษา
01-08-2565 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่28กรกฎาคม2565
30-07-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าตันวิทยา พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
28-07-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ถวายพระพรชัยมงคล
27-07-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
27-07-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565
27-07-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยารับมอบพันธุ์ปลาดุกจากเทศบาลป่าตันนาครัว โดยนายกยูนิต เชื้อคำลือ นายกเทศมนตรี
27-07-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยาจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและลงนามถวายพระพร
27-07-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
27-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่เติน ปลูกต้นไม้
27-07-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
27-07-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมทำความสะอาด ตามมาตรการแนวทางปฏิบัติ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID -19)
27-07-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา เผยแพร่รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน BBL (Brain Based Learning) ของ นางสาวพัชรี สิทธา ครูโรงเรียนแม่วะวิทยา
27-07-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27-07-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
27-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
27-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
27-07-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
26-07-2565 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10
26-07-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
25-07-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
25-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน ตำบลลำปางหลวง สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 (วิศกรสังคม)
25-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชน ตำบลลำปางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565
25-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
25-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง
22-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น เด็กไทยไม่กินหวาน ปี ๒๕๖๕
22-07-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา วันต่อต้านยาเสพติด
21-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ สพฐ.และคณะเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง
21-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕
19-07-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565
19-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย ด้วยอัตลักษณ์ไทย”
19-07-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
18-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
13-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2565
12-07-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2565
12-07-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
12-07-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ถวายเทียนจำนำพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12-07-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
11-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
11-07-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
11-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
11-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ถวายเทียนพรรษา
09-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
08-07-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2565
08-07-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
08-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย
08-07-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2565
07-07-2565 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
07-07-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศสถานศึกษาตามโครงการนิเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศปีการศึกษา2565
07-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
06-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมคณะกรรมการกองทุนก่อสร้าง "อาคาร 100 ปี ห้วยแก้ววิทยา"
05-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันทักษะภาษาไทย
01-07-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนาม
01-07-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
01-07-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
01-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
01-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ทันตสุขภาพในโรงเรียน
01-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
01-07-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
30-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
27-06-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
24-06-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่
24-06-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
24-06-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2565
24-06-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
24-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
24-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
23-06-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา วันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน)
23-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
23-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
22-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
21-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมปลูกต้นไม้
18-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ติดตั้งหลักกระทู้ล้อมรั้วลวดหนามบริเวณรอบสระน้ำโรงเรียน
17-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบเงินอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
16-06-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
16-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบทุนการศึกษาจากคุณธีรนัย หนูศรี (คุณโจ๊ะ ร้านกาแฟรากบุญ และรากบุญสถาปนิก)
16-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมวันไหว้ครู
16-06-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
16-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบทุนการศึกษาจากคุณธีรนัย หนูศรี (คุณโจ๊ะ ร้านกาแฟรากบุญ และรากบุญสถาปนิก)
16-06-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
16-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบทุนการศึกษาจากคุณธีรนัย หนูศรี (คุณโจ๊ะ ร้านกาแฟรากบุญ และรากบุญสถาปนิก)
16-06-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
16-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบทุนการศึกษาจากคุณธีรนัย หนูศรี (คุณโจ๊ะ ร้านกาแฟรากบุญ และรากบุญสถาปนิก)
16-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมวันไหว้ครู
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบทุนการศึกษาจากคุณธีรนัย หนูศรี (คุณโจ๊ะ ร้านกาแฟรากบุญ และรากบุญสถาปนิก)
16-06-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
16-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
16-06-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
16-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบทุนการศึกษาจากคุณธีรนัย หนูศรี (คุณโจ๊ะ ร้านกาแฟรากบุญ และรากบุญสถาปนิก)
16-06-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
16-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบทุนการศึกษาจากคุณธีรนัย หนูศรี (คุณโจ๊ะ ร้านกาแฟรากบุญ และรากบุญสถาปนิก)
16-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เปิดกองลูกเสือประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
15-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการ TO BE NUMBER ONE
13-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
13-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
13-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
13-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
13-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
13-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
13-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โครงการป้องกัน covid-19
13-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
10-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 อำเภอเกาะคา
10-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
10-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 อำเภอเกาะคา
10-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
10-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 อำเภอเกาะคา
10-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
10-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 อำเภอเกาะคา
10-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
10-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
10-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 อำเภอเกาะคา
10-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
10-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 อำเภอเกาะคา
10-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 อำเภอเกาะคา
10-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง รับมอบถุงคลุมกระเป๋าเตือนขับขี่ลดความเร็วแฟลช โครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”
09-06-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
09-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง รับมอบถุงคลุมกระเป๋าเตือนขับขี่ลดความเร็วแฟลช โครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”
09-06-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง รับมอบถุงคลุมกระเป๋าเตือนขับขี่ลดความเร็วแฟลช โครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”
09-06-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง รับมอบถุงคลุมกระเป๋าเตือนขับขี่ลดความเร็วแฟลช โครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”
09-06-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง รับมอบถุงคลุมกระเป๋าเตือนขับขี่ลดความเร็วแฟลช โครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”
09-06-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง รับมอบถุงคลุมกระเป๋าเตือนขับขี่ลดความเร็วแฟลช โครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”
09-06-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ไหว้ครูประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง รับมอบถุงคลุมกระเป๋าเตือนขับขี่ลดความเร็วแฟลช โครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”
09-06-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
09-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
08-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
08-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
08-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
08-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
08-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
08-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
08-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
07-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
07-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
05-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
05-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
05-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
05-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
05-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
05-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
05-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
03-06-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
03-06-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
03-06-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
03-06-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
03-06-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
03-06-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
03-06-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
02-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
02-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
02-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
02-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
02-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
02-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
02-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น มอบเกียรติบัตร
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น มอบเกียรติบัตร
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น มอบเกียรติบัตร
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น มอบเกียรติบัตร
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น มอบเกียรติบัตร
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น มอบเกียรติบัตร
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
01-06-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา นิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น มอบเกียรติบัตร
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษา
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษา
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษา
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษา
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษา
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษา
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31-05-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา วิ่ง fun run สร้างภูมิคุ้มกันต้านพิษโควิด-19 วันงดสูบบุหรี่โลก
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษา
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
30-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
30-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการได้มาตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
30-05-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
30-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
30-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการได้มาตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
30-05-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
30-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
30-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการได้มาตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
30-05-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
30-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
30-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการได้มาตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
30-05-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
30-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
30-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการได้มาตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
30-05-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
30-05-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
30-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
30-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการได้มาตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
30-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
30-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการได้มาตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
30-05-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
27-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ร่วมลุ้น นับคะแนนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
27-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
26-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
26-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โค้งสุดท้ายของกิจกรรมการหาเสียง ก่อนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
24-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
24-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
24-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
24-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
24-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
24-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คุณคุณครูวาสนา หิรัตนพันธุ์ แจกเค้กให้กับนักเรียนและคณะครู เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
24-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ
24-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
24-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
20-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่มอกวิทยา
20-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่มอกวิทยา
20-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่มอกวิทยา
20-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่มอกวิทยา
20-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่มอกวิทยา
20-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่มอกวิทยา
20-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่มอกวิทยา
19-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยม
19-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยม
19-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยม
19-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยม
19-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยม
19-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยม
19-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม(ฝายชะลอน้ำ)
19-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยม
18-05-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม การเปิด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม การเปิด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม การเปิด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม การเปิด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม การเปิด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม การเปิด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
18-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียน หน้าเสาธง
18-05-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม การเปิด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนครูประมวล และครูทัศนีย์ ปันวารินทร์
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19
17-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับครูสายสุดา วงค์ตัน สู่รั้วน้ำเงินเหลือง
17-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม ได้เข้าติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน ห้วยขี้นกวิทยา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณครูพงศกร วันดู
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณชนารดี ฟูธรรม
17-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
17-05-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนครูประมวล และครูทัศนีย์ ปันวารินทร์
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19
17-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับครูสายสุดา วงค์ตัน สู่รั้วน้ำเงินเหลือง
17-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม ได้เข้าติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน ห้วยขี้นกวิทยา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณครูพงศกร วันดู
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณชนารดี ฟูธรรม
17-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
17-05-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนครูประมวล และครูทัศนีย์ ปันวารินทร์
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19
17-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับครูสายสุดา วงค์ตัน สู่รั้วน้ำเงินเหลือง
17-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม ได้เข้าติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน ห้วยขี้นกวิทยา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณครูพงศกร วันดู
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณชนารดี ฟูธรรม
17-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
17-05-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนครูประมวล และครูทัศนีย์ ปันวารินทร์
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19
17-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับครูสายสุดา วงค์ตัน สู่รั้วน้ำเงินเหลือง
17-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม ได้เข้าติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน ห้วยขี้นกวิทยา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณครูพงศกร วันดู
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณชนารดี ฟูธรรม
17-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนครูประมวล และครูทัศนีย์ ปันวารินทร์
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19
17-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับครูสายสุดา วงค์ตัน สู่รั้วน้ำเงินเหลือง
17-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม ได้เข้าติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน ห้วยขี้นกวิทยา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณครูพงศกร วันดู
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณชนารดี ฟูธรรม
17-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
17-05-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณครูพงศกร วันดู
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณชนารดี ฟูธรรม
17-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
17-05-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนครูประมวล และครูทัศนีย์ ปันวารินทร์
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19
17-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับครูสายสุดา วงค์ตัน สู่รั้วน้ำเงินเหลือง
17-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม ได้เข้าติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน ห้วยขี้นกวิทยา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ตรวจ ATK วันเปิดภาคเรียน
17-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ปฐมนิเทศ และให้โอวาท นักศึกษา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวดารานีย์ นิมิตรศิลป์ ครั้งที่ 1
17-05-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนครูประมวล และครูทัศนีย์ ปันวารินทร์
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19
17-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับครูสายสุดา วงค์ตัน สู่รั้วน้ำเงินเหลือง
17-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม ได้เข้าติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน ห้วยขี้นกวิทยา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณครูพงศกร วันดู
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณชนารดี ฟูธรรม
17-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
16-05-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้ ปีการศึกษา 2565
16-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-05-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้ ปีการศึกษา 2565
16-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
13-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
13-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
13-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
13-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
13-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
13-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
13-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
12-05-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
12-05-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
12-05-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
12-05-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
12-05-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
12-05-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
11-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียน 1/2565
06-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นักเรียนได้รับจักรยานจากสภากาชาติ
06-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นักเรียนได้รับจักรยานจากสภากาชาติ
06-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นักเรียนได้รับจักรยานจากสภากาชาติ
06-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นักเรียนได้รับจักรยานจากสภากาชาติ
06-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นักเรียนได้รับจักรยานจากสภากาชาติ
06-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นักเรียนได้รับจักรยานจากสภากาชาติ
06-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นักเรียนได้รับจักรยานจากสภากาชาติ
01-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
01-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
01-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
01-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
01-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
01-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
01-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
22-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
22-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
22-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
22-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
22-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
22-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
19-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1
19-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1
19-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1
19-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1
19-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1
19-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1
19-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1
18-04-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย และส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดลำปางและลำพูน
12-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
12-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
12-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
12-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
12-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
12-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
12-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
08-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์เรือง
08-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์เรือง
08-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์เรือง
08-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์เรือง
08-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์เรือง
08-04-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์เรือง
02-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ถวายพระพร
02-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ถวายพระพร
02-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ถวายพระพร
02-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ถวายพระพร
02-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ถวายพระพร
02-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ถวายพระพร
02-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ถวายพระพร
01-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
01-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
01-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
01-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
01-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
01-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
01-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
30-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
30-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย แสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ มีเขียน
30-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
30-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
30-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย แสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ มีเขียน
30-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
30-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย แสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ มีเขียน
30-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
30-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย แสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ มีเขียน
30-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
30-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
30-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย แสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ มีเขียน
30-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
30-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย แสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ มีเขียน
30-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
30-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย แสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ มีเขียน
29-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564
29-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
24-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
24-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
24-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
24-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
24-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าตาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564❤️❤️❤️
23-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
23-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
23-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าตาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564❤️❤️❤️
23-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
23-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
23-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าตาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564❤️❤️❤️
23-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
23-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
23-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าตาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564❤️❤️❤️
23-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
23-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
23-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
23-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
23-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าตาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564❤️❤️❤️
23-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
23-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าตาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564❤️❤️❤️
23-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
23-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าตาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564❤️❤️❤️
23-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
23-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
22-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
22-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
22-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
22-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
22-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
22-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
22-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
21-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
21-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
21-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
21-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
21-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
21-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
21-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE Banpatan School" นิทรรศการผลงานของคณะครูและนักเรียนบ้านป่าตาล
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ทอดผ้าป่าออมบุญวันละบาท
18-03-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE Banpatan School" นิทรรศการผลงานของคณะครูและนักเรียนบ้านป่าตาล
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ทอดผ้าป่าออมบุญวันละบาท
18-03-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE Banpatan School" นิทรรศการผลงานของคณะครูและนักเรียนบ้านป่าตาล
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ทอดผ้าป่าออมบุญวันละบาท
18-03-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE Banpatan School" นิทรรศการผลงานของคณะครูและนักเรียนบ้านป่าตาล
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ทอดผ้าป่าออมบุญวันละบาท
18-03-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
18-03-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE Banpatan School" นิทรรศการผลงานของคณะครูและนักเรียนบ้านป่าตาล
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ทอดผ้าป่าออมบุญวันละบาท
18-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE Banpatan School" นิทรรศการผลงานของคณะครูและนักเรียนบ้านป่าตาล
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ทอดผ้าป่าออมบุญวันละบาท
18-03-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
18-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE Banpatan School" นิทรรศการผลงานของคณะครูและนักเรียนบ้านป่าตาล
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ทอดผ้าป่าออมบุญวันละบาท
18-03-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมภายใน)
17-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมภายใน)
17-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมภายใน)
17-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมภายใน)
17-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
17-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมภายใน)
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมภายใน)
17-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมภายใน)
17-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
16-03-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ การทดสอบ NATIONAL TEST (NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16-03-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT : National Test
16-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
16-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16-03-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT : National Test
16-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
16-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16-03-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT : National Test
16-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
16-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16-03-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT : National Test
16-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
16-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT : National Test
16-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
16-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
16-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16-03-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT : National Test
16-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test :NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16-03-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT : National Test
16-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
16-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
14-03-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ อสม.บ้านนาแก้วตะวันตก ได้มาบริการประจำจุดคัดกรองให้กับทางโรงเรียน
14-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมถอดบทเรียน #โครงงานคุณธรรม
14-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมถอดบทเรียน #โครงงานคุณธรรม
14-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมถอดบทเรียน #โครงงานคุณธรรม
14-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมถอดบทเรียน #โครงงานคุณธรรม
14-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมถอดบทเรียน #โครงงานคุณธรรม
14-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมถอดบทเรียน #โครงงานคุณธรรม
14-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมถอดบทเรียน #โครงงานคุณธรรม
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR)
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
11-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR)
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
11-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR)
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
11-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR)
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
11-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR)
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
11-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้
11-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR)
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
11-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก
11-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR)
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
11-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 #ระดับยอดเยี่ยม
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
09-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 #ระดับยอดเยี่ยม
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
09-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 #ระดับยอดเยี่ยม
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
09-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 #ระดับยอดเยี่ยม
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
09-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ
09-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 #ระดับยอดเยี่ยม
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 #ระดับยอดเยี่ยม
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
09-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ
09-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 #ระดับยอดเยี่ยม
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
09-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ
08-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
08-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
08-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
08-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
08-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
08-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
08-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 ระดับ ดีมาก
08-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
07-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
07-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
07-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
07-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
07-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
07-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
07-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
04-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
04-03-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
04-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
04-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
04-03-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
04-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
04-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
04-03-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
04-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
04-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
04-03-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
04-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
04-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
04-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
04-03-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
04-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
04-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
04-03-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
04-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
04-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
04-03-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
04-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
03-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
03-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
03-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
03-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
03-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
03-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
03-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
03-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
03-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
03-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
03-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
03-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
03-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
03-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
02-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูจิตอาสา พัฒนาการพูด การอ่าน การเขียน
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูจิตอาสา พัฒนาการพูด การอ่าน การเขียน
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูจิตอาสา พัฒนาการพูด การอ่าน การเขียน
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูจิตอาสา พัฒนาการพูด การอ่าน การเขียน
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูจิตอาสา พัฒนาการพูด การอ่าน การเขียน
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูจิตอาสา พัฒนาการพูด การอ่าน การเขียน
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูจิตอาสา พัฒนาการพูด การอ่าน การเขียน
28-02-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี แบบ  Block Course
28-02-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี แบบ  Block Course
28-02-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี แบบ  Block Course
28-02-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี แบบ  Block Course
28-02-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี แบบ  Block Course
28-02-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี แบบ  Block Course
28-02-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี แบบ  Block Course
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา รับมอบเชือกสนามเด็กเล่น
25-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา รับมอบเชือกสนามเด็กเล่น
25-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา รับมอบเชือกสนามเด็กเล่น
25-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา รับมอบเชือกสนามเด็กเล่น
25-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
25-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา รับมอบเชือกสนามเด็กเล่น
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา รับมอบเชือกสนามเด็กเล่น
25-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา รับมอบเชือกสนามเด็กเล่น
25-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
24-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดบ้านวิชาการเกาะคาวิทยาคม
24-02-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2564
24-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
24-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดบ้านวิชาการเกาะคาวิทยาคม
24-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
24-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดบ้านวิชาการเกาะคาวิทยาคม
24-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
24-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดบ้านวิชาการเกาะคาวิทยาคม
24-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
24-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
24-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดบ้านวิชาการเกาะคาวิทยาคม
24-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
24-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดบ้านวิชาการเกาะคาวิทยาคม
24-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดบ้านวิชาการเกาะคาวิทยาคม
24-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
22-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
22-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
22-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
22-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
22-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
22-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
22-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
20-02-2565 โรงเรียนบ้านนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
20-02-2565 โรงเรียนบ้านนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
20-02-2565 โรงเรียนบ้านนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
20-02-2565 โรงเรียนบ้านนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
20-02-2565 โรงเรียนบ้านนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
20-02-2565 โรงเรียนบ้านนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
20-02-2565 โรงเรียนบ้านนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
18-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการฟันสวยยิ้มใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
18-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
18-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
18-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการฟันสวยยิ้มใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
18-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
18-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
18-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการฟันสวยยิ้มใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
18-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
18-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
18-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการฟันสวยยิ้มใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
18-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
18-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
18-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการฟันสวยยิ้มใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
18-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
18-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
18-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
18-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการฟันสวยยิ้มใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
18-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
18-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการฟันสวยยิ้มใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
18-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
18-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการ "เรียนรู้สูโลกกว้าง" ของระดับชั้นอนุบาล 2-ป.3
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการ "เรียนรู้สูโลกกว้าง" ของระดับชั้นอนุบาล 2-ป.3
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการ "เรียนรู้สูโลกกว้าง" ของระดับชั้นอนุบาล 2-ป.3
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการ "เรียนรู้สูโลกกว้าง" ของระดับชั้นอนุบาล 2-ป.3
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการ "เรียนรู้สูโลกกว้าง" ของระดับชั้นอนุบาล 2-ป.3
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการ "เรียนรู้สูโลกกว้าง" ของระดับชั้นอนุบาล 2-ป.3
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการ "เรียนรู้สูโลกกว้าง" ของระดับชั้นอนุบาล 2-ป.3
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล คุณพ่อเจริญ พระสิงห์และ ร.ต.ท.หญิงกมลลักษณ์ พระสิงห์เป็นอย่างสูงที่ได้นำไอศครีมเย็นๆมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
14-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การรับทุนการศึกษาจาก พระครูบาเกียรติยศ พรหมปัญโญ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล คุณพ่อเจริญ พระสิงห์และ ร.ต.ท.หญิงกมลลักษณ์ พระสิงห์เป็นอย่างสูงที่ได้นำไอศครีมเย็นๆมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
14-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การรับทุนการศึกษาจาก พระครูบาเกียรติยศ พรหมปัญโญ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล คุณพ่อเจริญ พระสิงห์และ ร.ต.ท.หญิงกมลลักษณ์ พระสิงห์เป็นอย่างสูงที่ได้นำไอศครีมเย็นๆมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
14-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การรับทุนการศึกษาจาก พระครูบาเกียรติยศ พรหมปัญโญ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล คุณพ่อเจริญ พระสิงห์และ ร.ต.ท.หญิงกมลลักษณ์ พระสิงห์เป็นอย่างสูงที่ได้นำไอศครีมเย็นๆมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
14-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การรับทุนการศึกษาจาก พระครูบาเกียรติยศ พรหมปัญโญ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา
14-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การรับทุนการศึกษาจาก พระครูบาเกียรติยศ พรหมปัญโญ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล คุณพ่อเจริญ พระสิงห์และ ร.ต.ท.หญิงกมลลักษณ์ พระสิงห์เป็นอย่างสูงที่ได้นำไอศครีมเย็นๆมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
14-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การรับทุนการศึกษาจาก พระครูบาเกียรติยศ พรหมปัญโญ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล คุณพ่อเจริญ พระสิงห์และ ร.ต.ท.หญิงกมลลักษณ์ พระสิงห์เป็นอย่างสูงที่ได้นำไอศครีมเย็นๆมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล คุณพ่อเจริญ พระสิงห์และ ร.ต.ท.หญิงกมลลักษณ์ พระสิงห์เป็นอย่างสูงที่ได้นำไอศครีมเย็นๆมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
14-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การรับทุนการศึกษาจาก พระครูบาเกียรติยศ พรหมปัญโญ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา
12-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
12-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
12-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
12-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
12-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
12-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
12-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
09-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง โรงเรียนบ้านจอมปิงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
09-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน แนะแนวการศึกษาต่อ
09-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง โรงเรียนบ้านจอมปิงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
09-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน แนะแนวการศึกษาต่อ
09-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง โรงเรียนบ้านจอมปิงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
09-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน แนะแนวการศึกษาต่อ
09-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง โรงเรียนบ้านจอมปิงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
09-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน แนะแนวการศึกษาต่อ
09-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน แนะแนวการศึกษาต่อ
09-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง โรงเรียนบ้านจอมปิงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
09-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง โรงเรียนบ้านจอมปิงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
09-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน แนะแนวการศึกษาต่อ
09-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง โรงเรียนบ้านจอมปิงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565