วันที่ โรงเรียน หัวข้อ
28-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
28-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
28-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2566
28-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2566
28-02-2567 โรงเรียนบ้านสมัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (์National Test : NT) ปีการศึกษา 2566
28-02-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2566
28-02-2567 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
28-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ปีการศึกษา 2566
28-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2566
28-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2566
27-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
23-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
23-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง แนะแนวการศึกษาต่อ
23-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ถวายสังฆทานและเวียนเทียน ณ วัดบ้านจัว เนื่องในวันมาฆบูชา
23-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันมาฆบูชา
23-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล ขอแสดงความยินดีกับลูกฟ้า-ขาวคนเก่ง
23-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
23-02-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง
23-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit)
23-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
23-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย บริการด้านสุขภาพนักเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่วะเด่นชัย
22-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อบรมโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
22-02-2567 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
22-02-2567 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปีการศึกษา 2566
22-02-2567 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) กิจกรรมทัศนศึกษา (ระดับอนุบาล) ประจำปีการศึกษา 2566
22-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
21-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา มาตรการ รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
21-02-2567 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ร่วมทำบุญงานเข้ารุกขมูล และทำบุญถวายเมรุ บ้านสันหลวง
21-02-2567 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
21-02-2567 โรงเรียนบ้านสมัย การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ประจำปี 2567
21-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
20-02-2567 โรงเรียนบ้านสมัย ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนบ้านสมัย
20-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
20-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง SOFT POWER
20-02-2567 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมชาวค่ายลูกเสือ
19-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
19-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดย พระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน
19-02-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง และผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
19-02-2567 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน
19-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษปีที่6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
18-02-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การฟ้อนไทลื้อ ณ กาดนั่งก้อม
18-02-2567 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
16-02-2567 โรงเรียนแม่มอกวิทยา Best Practice ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ระดับ สพฐ.
16-02-2567 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
16-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
16-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
15-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching Team)
15-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching Team)
15-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
14-02-2567 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ
14-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม"ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก"
14-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้น ป.1
14-02-2567 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) “รร.สบต๋ำฯ ร่วมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ”
14-02-2567 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นักเรียนชั้นป.1 ได้ทำการสอบRT (การอ่านออกเสียง,การอ่านรู้เรื่อง) เพื่อทดสอบทางการศึกษา ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การประเมินความรู้ความสามรถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2566
14-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗
14-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT)
14-02-2567 โรงเรียนบ้านเด่น สพฐ.รวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ
14-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย "ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก"
14-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ
14-02-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การประเมินนความสามารถในการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2566
14-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรม “ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก”
14-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1
14-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา "สพฐ.รวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ"
14-02-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรม “ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก”
14-02-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test :RT) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
14-02-2567 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การทดสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2566
14-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
13-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล การประชุมวางแผนและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
13-02-2567 โรงเรียนแม่วะวิทยา ประชุมวางแผนและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
12-02-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า รับมอบเครื่องกรองน้ำจาก บริษัท พี.เอ.รุ่งเรือง จำกัด
12-02-2567 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สนามทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3
11-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน สอบ O -NET ม.3
11-02-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า โครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
11-02-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การอบรมส่งเสริมภาวะโภชนาการให้กับผู้ปกครองนักเรียน
10-02-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
10-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทดสอบ O – NET
09-02-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน 2567
08-02-2567 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา โครงการ "ศาสตร์พระราชา สู่โรงเรียน" ประจำปี 2567 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงปลานิล และการปลูกพืชผักสวนครัว
07-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
07-02-2567 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567
07-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่น12ปีหญิงกีฬาเยาวชนและประชาชนลำปาง
06-02-2567 โรงเรียนบ้านสมัย กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566
05-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมวางแผนและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
02-02-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าตาล
01-02-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
31-01-2567 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม กิจกรรมโครงการ “ค่ายต้นกล้าคุณธรรม”
31-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย วางแผนและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา
30-01-2567 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
30-01-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมวางแผนและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
29-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร
29-01-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
28-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรม Open House
27-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
26-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วิชา “โครงการตามแนวพระราชดำริและ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : โคก หนอง นา”
25-01-2567 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖
25-01-2567 โรงเรียนบ้านสมัย การดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566
24-01-2567 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
24-01-2567 โรงเรียนบ้านสมัย กิจกรรณรงค์ สัปดาห์ "วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
23-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมแสดงงานน้อมรำลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง งานฤดูหนาว และของดีเมืองเกาะคา ประจำปี 2567
23-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมแสดงงานน้อมรำลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง งานฤดูหนาว และของดีเมืองเกาะคา ประจำปี 2567
23-01-2567 โรงเรียนวังหินวิทยา ประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ภายใต้โครงการ “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”
22-01-2567 โรงเรียนวังหินวิทยา ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1
22-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับมอบถาดหลุมอาหารกลางวัน และช้อน สำหรับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
22-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับมอบถาดหลุมอาหารกลางวัน และช้อน สำหรับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
22-01-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
21-01-2567 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
21-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมแสดงงานน้อมรำลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง งานฤดูหนาว และของดีเมืองเกาะคา ประจำปี 2567
20-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วหน้าโรงเรียน
20-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมจิตอาสา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
20-01-2567 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวงดุริยางค์ งานกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเถิน ประจำปี 2567
19-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “เราชาวลำปาง เขต 2”
19-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “เราชาวลำปาง เขต 2”
19-01-2567 โรงเรียนบ้านสมัย กีฬาสัมพันธ์ เราชาว สพป. ลำปาง เขต 2
19-01-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “เราชาว สพป.ลำปาง เขต ๒”
19-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “เราชาวลำปาง เขต 2”
19-01-2567 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กีฬาสัมพันธ์ “เราชาวลำปาง เขต 2”
18-01-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
18-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย สัปดาห์วันความปลอดภัยในการใช้ถนน
18-01-2567 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนเสมอภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
17-01-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2567
17-01-2567 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗
16-01-2567 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์ สร้างสรรค์
16-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า งานวันครู อำเภอแม่ทะ พ.ศ. 2567
16-01-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567
16-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567
16-01-2567 โรงเรียนบ้านเด่น วันครู ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๗
16-01-2567 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567
16-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
15-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15-01-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันสถาปนาโรงเรียนบ้านป่าตาล ครบรอบ 90 ปี
15-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ทุกเสมอภาค 2/2566
15-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
13-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง คณะครูนำนักเรียนร่วมแสดง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง
13-01-2567 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน วันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลเวียงมอก
12-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า วันเด็กแห่งชาติ 2567
12-01-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
12-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
12-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 และกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
12-01-2567 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
12-01-2567 โรงเรียนบ้านสมัย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
12-01-2567 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
12-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะเกมส์ ครั้งที่ 20
11-01-2567 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายสรีระและอัฏฐบริขารของพระครูวิสุทธิพัฒนกิจ และร่วมสวดพระอภิธรรม ณ เมรุปราสามฌาปนสถาน บ้านเด่นแก้ว
11-01-2567 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ประเมินห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน(5 ส)
10-01-2567 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
10-01-2567 โรงเรียนบ้านป่าตาล การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (EF)
09-01-2567 โรงเรียนบ้านสมัย มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ สนับสนุนของขวัญวันเด็กประจำปี 2567
05-01-2567 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย เถิน 2 เกมส์ กีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 2
05-01-2567 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า สำรวจความปลอดภัยอาคารเรียน
04-01-2567 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
03-01-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมแลกของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2567
03-01-2567 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีเปิดห้องประชุมใหม่
03-01-2567 โรงเรียนบ้านบอม โรงเรียนบ้านบอมร่วมงานเข้ากรรมรุกขมูล ต.บ้านบอม ณ วัดพระบาทแม่ไทย
02-01-2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สวัสดีปีใหม่ 2567 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
28-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตักบาตร “งานปฏิบัติธรรม รุกขมูล ยถาสันติกังขวัติ”
28-12-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ส่งท้ายปี 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567
28-12-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
28-12-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ส่งท้ายปี 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567
28-12-2566 โรงเรียนบ้านบอม กิจกรรมวันคริสต์มาสแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านบอม
28-12-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗
27-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย
27-12-2566 โรงเรียนบ้านบอม กีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4
27-12-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year 2024
27-12-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันกีฬา "เบญจภาคีเกมส์" ครั้งที่ ๑
27-12-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การแข่งขันกีฬาเบญจภาคีเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
26-12-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และพิธีพุทธภิเษกเบิกเนตรพระพุทธรูป
26-12-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566
25-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
25-12-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมวันคริสต์มาส โดย...คริสตจักรปรุงธรรม
25-12-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง Christmas Day 2023
25-12-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันคริสต์มาส
22-12-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 1
22-12-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเดินทางไกลลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566
22-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายพักแรมโรงเรียนแม่วะวิทยา
21-12-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การคัดกรองสุขภาพนักเรียน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
21-12-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
20-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19-12-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566
19-12-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2566
18-12-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
18-12-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
18-12-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
15-12-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายเถิน 2
15-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะอนุเคราะห์รถน้ำ
15-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง
15-12-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมเดินทางไกลและผจญภัยตามฐาน ลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
15-12-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
14-12-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วันดินโลก ปี 2566 “5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day)”
14-12-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
13-12-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันดินโลก
13-12-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ประชุมเตรียมความพร้อม “66 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสะพานหิน”
13-12-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง
13-12-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โครงการส่งเสริมการเปิดโลกการเรียนรู้
08-12-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กีฬาสี "ฮ่องห้าเกมส์" 2566
08-12-2566 โรงเรียนบ้านบอม กีฬาสีโรงเรียนบ้านบอม ปีการศึกษา2566
08-12-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 3
08-12-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2566
08-12-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การอบรมนักเรียนเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
08-12-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
08-12-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ล้อมแรดเกมส์ 66"
07-12-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ. 2566
07-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
07-12-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
07-12-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
07-12-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566
07-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย สอบความรู้นักธรรมชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก
06-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
06-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 3 เครื่อง
06-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ มอบทุนการศึกษา
05-12-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรม“วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2566
05-12-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
05-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
05-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
04-12-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
04-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
04-12-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566
04-12-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
04-12-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
04-12-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศาสนสถาน ร่วมกับอำเภอเกาะคา เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
04-12-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
01-12-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
01-12-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
30-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2/2566
30-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ
30-11-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
28-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรม Kick off "90 days change yourself"
28-11-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า อบรมธรรมศึกษาฯ ประจำปี 2566
28-11-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
27-11-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง
27-11-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
27-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันลอยกระทง
27-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
27-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดแม่ทะหลวง
27-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันลอยกระทง
27-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ คุณอรวรรณ สายโท๊ะ คุณธนโชติ คุณธนพร ปันทะตันและครอบครัว ที่มอบขนมให้นักเรียน
27-11-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประเพณีลอยกระทง 2566
27-11-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ลอยกระทง 2566
27-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา วันลอยกระทง ประจำปี 2566
27-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจำปี 2566
27-11-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566
27-11-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล งานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2566
27-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันลอยกระทง
27-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566
26-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา งานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศาลาดงลาน
26-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมงานบุญประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2566
26-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมงานบุญประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2566
25-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมงานบุญประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2566
25-11-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า“
24-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ร่วมกิจกรรมงานทอดกฐิน ณ วัดห้วยฟ้าหลั่ง
24-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
24-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมงานบุญประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2566
24-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
24-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง "งานสัมพันธ์ชุมชน" แห่ครัวตานตำบลลำปางหลวง ปี 2566
24-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
24-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖
24-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566
23-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566
23-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ รับการฉีดวัคซีน HPV (Human Papilloma Virus) หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
23-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2566
23-11-2566 โรงเรียนบ้านสามขา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
23-11-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
23-11-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
23-11-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
23-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
23-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กองลูกเสือผสมโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ดำเนินกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
22-11-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นักเรียนเข้ารับมอบเสื้อกันหนาวกาชาด ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
22-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ซ้อมแผนเผชิญเหตุ หนี ซ่อน สู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
22-11-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา ต้อนรับครูกมลวรรณ ปัญญาคำ
22-11-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
22-11-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา รับเสื้อกันหาวจากนายอำเภอแม่พริก
21-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว”
21-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ไถปรับหน้าดินเตรียมพื้นที่สำหรับทำสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียน
21-11-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา เปิดโลกทัศน์ใหม่ไปกับแหล่งเรียนรู้
21-11-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
21-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ตำรวจครูD.A.R.E
21-11-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
20-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (ผู้ช่วยครู) ภาคเรียนที่ 2
20-11-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
20-11-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ต้อนรับและปฐมนิเทศ นักศึกษาฯจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้นปีที่ 2
20-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
20-11-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 3 ติดต่อกัน
20-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับมอบเกียรติบัตรครู D.A.R.E. ปีการศึกษา 2566
19-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ร่วมกิจกรรมงานทอดกฐิน ณ วัด แม่ทะสามัคคี
19-11-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า งานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ปี 2566
19-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา งานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศาลาหลวง
19-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วันแม่วะกลาง
18-11-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล แข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย
18-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ขบวนกลองยาวนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานกฐินบ้านกองหาญ และบ้านม้าเหนือ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
17-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
17-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน การส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน
17-11-2566 โรงเรียนบ้านสามขา มอบเกียรติบัตร แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
17-11-2566 โรงเรียนบ้านสามขา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบห้องสมุด สื่อการเรียนรู้และลานเทเบิลเทนนิส
17-11-2566 โรงเรียนบ้านสามขา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสืออนุเคราะห์รถฉีดน้ำแรงดันสูง
17-11-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
17-11-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
17-11-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ถวายพุ่มกฐิน ในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดเด่นแก้ว
16-11-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566
16-11-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา 2566 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
15-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน รับมอบเสื้อกันหนาว จาก” กิ่งกาชาดอำเภอเถิน”
15-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
15-11-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต้อนรับผู้อำนวยการ ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนล้อมแรดวิทยา
14-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสะพานหิน
14-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย
14-11-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2566
13-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
13-11-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษา
12-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ตีกลองสะบัดชัย และรำนกกิ่งกะหร่า โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานกฐินวัดเมืองศาสน์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
11-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน การส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน
11-11-2566 โรงเรียนบ้านบอม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2566
11-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา งานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศาลาไชย
10-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมประชุมเรื่องอาหารกลางวันนักเรียน
10-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
10-11-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา การนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566
10-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน
10-11-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
10-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
10-11-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ALTV QUIZ Challenge 4 รอบรองชนะเลิศ
10-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
10-11-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
10-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กลองสะบัดชัย โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เปิดศูนย์พัฒนาจิตใจและปัญญาฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
10-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
10-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการ "จักรยานเพื่อน้องสัญจร"
10-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
10-11-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1
09-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน จัดการเรียนการสอนนักธรรมศึกษา
09-11-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนต้นธงวิทยา
09-11-2566 โรงเรียนบ้านบอม พิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่โรงเรียนบ้านบอม
09-11-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง เลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียน
08-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี กับนางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย
08-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สัมมนาผู้นำด้านการศึกษา (Education Leaders Forum)
08-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย
08-11-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566
08-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์ภายในโรงเรียน
08-11-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
08-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
08-11-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ถวายพุ่มกฐิน ในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ณ วันแพะหลวง
07-11-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมงานบุญกฐิน
07-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา คณะครูเข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
07-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การพัฒนาสนามกีฬาบาสเกตบอล
07-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดแม่วะเด่นชัย
07-11-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566
06-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โรงเรียนบ้านแม่ทะ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2566
06-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย งานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา Education Leaders Forum
05-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
05-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กลองสะบัดชัย โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นำขบวนกฐินวัดบ้านลำปางกลาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
04-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖
03-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน การส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน
03-11-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบขนมให้แก่นักเรียน
03-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต้อนรับคุณครูชรินรัตน์ นันตาดี จากโรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2 สู่โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2
03-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานของผู้จัดการรายกรณี โดยสมัชชาการศึกษานครลำปาง
03-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
03-11-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ชัชชัย เทพนามวงค์
03-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่และการจัดการเรียนการสอน
02-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โรงเรียนบ้านสะพานหินยินดีให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
02-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น งานกฐินสามัคคีอำเภอสบปราบ ประจำปี ๒๕๖๖
02-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
02-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติกร สพฐ. และท่าน ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
02-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต้อนรับคุณครูจุฬาลักษณ์ งามทรง จากโรงเรียนวัดหนองคัน (ใจ พิทยาคาร) สู่โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2
01-11-2566 โรงเรียนบ้านสามขา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
01-11-2566 โรงเรียนบ้านบอม รับครูใหม่ภาคเรียนที่2/2566
01-11-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง Back To School
01-11-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โครงการกาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2566
01-11-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566"
01-11-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดทำการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
01-11-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
01-11-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
01-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการกาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี ๒๕๖๖
01-11-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
01-11-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย เปิดทำการสอนประจำภาคเรียนที่2/2566
31-10-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน การปฐมนิเทศและการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
31-10-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศาลาวิทยา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
31-10-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ประชุมผู้ปกครองและร่วมพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
31-10-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30-10-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
30-10-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
28-10-2566 โรงเรียนบ้านสามขา ชุมชนช่วยกันปรับปรุงอาคารสถานที่
27-10-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
24-10-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ยินดีต้อนรับนายภควัต ทุชุมภู ตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสะพานหินและนางสาวกมลลักษณ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
23-10-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์
23-10-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2566
23-10-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา
23-10-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2566
21-10-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ One Robot One Heart
20-10-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมพิธีการตักและรับน้ำทิพย์จากน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ เข้าร่วมสงน้ำพระพุทธรูปจำลอง ประจำเมืองหริภุญไชย (พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว)) และพระพุทธรูป ประจำเมืองเขลางค์นคร (พระสิขีปฏิมา) ในงานข่วงหลวงเวียงละกอน
16-10-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่ทาน ครบรอบ 80 ปี
16-10-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่
14-10-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก วัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง
13-10-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช
12-10-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา รร.แม่เชียงรายวิทยา ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
12-10-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570
12-10-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10-10-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นายจักรพงษ์ คงนุ่น ย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะ
10-10-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีต้อนรับ นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาวิทยา
10-10-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับมอบทุนการศึกษา
10-10-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนเสมอภาค (นักเรียนทุนกลุ่มใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
10-10-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นายสรายุ รักเจียม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
09-10-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
09-10-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
09-10-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ระดับทอง
06-10-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
06-10-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
05-10-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู คุณครูสุพิชญา ทิพย์ประยูร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
04-10-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566
04-10-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนแม่มอกวิทยาช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
03-10-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ผลงานภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรม
02-10-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
02-10-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น (งานสลากภัต)
02-10-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รางวัล ยอดเยี่ยม IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565
02-10-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง
01-10-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ผลการประเมิน ITA ONLINE ปีงบประมาณ2566
30-09-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี 2566 ครูอำพร จะวะนะ และครูสิริรักษ์ สร้อยสุวรรณ
29-09-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครู
29-09-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี 2566 ครูอำพร จะวะนะ และครูสิริรักษ์ สร้อยสุวรรณ
28-09-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวันอันควร (Safe Sex) ประจำปี 2566 โดย เทศบาลตำบลศาลา
26-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการ “สุขที่ให้ เพื่อน้องได้เรียน ปีที่ 4” โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25-09-2566 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
25-09-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
24-09-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
23-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
23-09-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
23-09-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
23-09-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
22-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศาลาวิทยา ปีงบประมาณ 2566
22-09-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 2 ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
21-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ “ผู้อำนวยการสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์”
20-09-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
19-09-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา คุณครูเศรษฐนัย คำแก้ว บริจาคพัดลมจำนวน 2 ตัว มูลค่ารวม 2,100 บาท
18-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
18-09-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
16-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนศาลาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
15-09-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
15-09-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 4
15-09-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
15-09-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน ประจำปีการศึกษา 2566
15-09-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน
14-09-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
13-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
13-09-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน
13-09-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2566
12-09-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
10-09-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ ประจำปี ๒๕๖๖
07-09-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา ประชาสัมพันธ์จัดจำหน่าย
06-09-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
06-09-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2566
06-09-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
06-09-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นำเสนอผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
05-09-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรท้องถิ่น
05-09-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
05-09-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประเมินโครงการโรงเรียนฟันดีไม่มีผุ
04-09-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
03-09-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การทำบุญทอดผ้าป่าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ครบรอบ 84 ปี
01-09-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1
01-09-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย
01-09-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
01-09-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ผลพิจาณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565
01-09-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับภาค จากการขับเคลื่อน Active Learning
01-09-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง และสร้างความเข้าใจ ในการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมมาภิบาล
01-09-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนแม่มอกวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุก ระดับภาค
01-09-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรม STEM ศึกษา
01-09-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมชี้แจงและ สร้างความเข้าใจในการส่งสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมมาภิบาล
31-08-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และโรงเรียนปลอดขยะ
31-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศาลาวิทยา
30-08-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ขอขอบคุณ อบจ.ลำปาง ในการตัดแต่งกิ่งไม้
30-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา ต้อนรับครูใหม่
29-08-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา
29-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การแข่งขันจรวดขวดน้ำ Thailand Rocket Championship22 รอบคัดเลือกภาคเหนือ
29-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน ที่คว้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 หุ่นยนต์เดินตามเส้น ระดับประถมศึกษา
28-08-2566 โรงเรียนบ้านบอม โรงเรียนบ้านบอมยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาไทย
25-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566
25-08-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2566
25-08-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย
25-08-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สังเกตและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง
24-08-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การจัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประจำปี 2566
24-08-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถินเข้ามาย้อมสีฟัน
23-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
23-08-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
23-08-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
23-08-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล สโมสรโรตารี มอบแว่นตาและคอมพิวเตอร์
22-08-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
22-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ขอแสดงความยินดี ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ OBEC AWARDS
21-08-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นักเรียนแกนนำ เข้าร่วม โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนวัยเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2566
21-08-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ก้ามปู สู่อาชีพ
21-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนวัยเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2566
20-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2566 “นักเรียนศาลาวิทยาคนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใสใจสิ่งแวดล้อม”
20-08-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองสำหรับเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา
18-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
18-08-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
18-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด
18-08-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18-08-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
18-08-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
18-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นายนัฏฐพัฒน์ จันทร์ตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม และคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ร่วมแสดงความยินดีและ มอบเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล ให้แก่นักเรียน ในการรับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ) ประจำปี 2566 โดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
17-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา เข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
17-08-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
17-08-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต
17-08-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
17-08-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
17-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนศรีลังกาวิทยา มาศึกษาดูงานโรงเรียนแม่มอกวิทยา
16-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมค่ายวิศวกรสังคม
16-08-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมเปิดโลกวิทย์
15-08-2566 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ประเมินโครงการโรงเรียนฟันดี ไม่มีผุ จังหวัดลำปาง
15-08-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี
15-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) โรงเรียนปลอดขยะ
15-08-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าร่วมโครงการประชาอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
15-08-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พิกุลสารประจำเดือน สิงหาคม 2566
15-08-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พิกุลสารประจำเดือน กรกฏาคม 2566
15-08-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการสภานักเรียน สพป.ลำปาง เขต ๒ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย
15-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นิเทศติดตาม การใช้และประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
12-08-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12-08-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๖
12-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม
12-08-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
11-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
11-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ วันแม่แห่งชาติประจำปี 2566
11-08-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11-08-2566 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
11-08-2566 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566
11-08-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566
11-08-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2566
11-08-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา วันแม่แห่งชาติ
11-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมอบรมแนวทางขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet โดย สพป.ลำปาง เขต 2
11-08-2566 โรงเรียนป่าตันวิทยา ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชินีพันปีหลวง
11-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กิจกรรมวันแม่ 2566
11-08-2566 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11-08-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
11-08-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรม ASEAN DAY & National Science Day
11-08-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย สัปดาห์อาเซียน
11-08-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา อบรมออนไลน์
11-08-2566 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
11-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
11-08-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
11-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
11-08-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันแม่แห่งชาติ
11-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
11-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11-08-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี อบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจสู่ชีวิตที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566
11-08-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
11-08-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
11-08-2566 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา วันแม่แห่งชาติ 2566
11-08-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
11-08-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11-08-2566 โรงเรียนบ้านบอม วันแม่แห่งชาติ 2566 โรงเรียนบ้านบอม
11-08-2566 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
11-08-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นำโดยนางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2566 ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) โดยมีเทศบาลตำบลเสริมซ้ายเป็นผู้จัดโครงการ และมี สิบตำรวจเอก ปรเมษฐ์ เกษณา และคณะ จาก สภ.เสริมงานเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้
11-08-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดยนางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2566) วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ โดยมีการถวายเครื่องสักการะ และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดี และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน
11-08-2566 โรงเรียนบ้านเด่น วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
11-08-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11-08-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
10-08-2566 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) No gift policy
10-08-2566 โรงเรียนผาปังวิทยา กิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
10-08-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
10-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนราชการด้านการศึกษา
10-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566
09-08-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา อบรมคุณธรรมน้อมนำสู่โรงเรียนดีวิถีพุทธ
09-08-2566 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
09-08-2566 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
09-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นำเสนอผลงาน Best Practice พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10 ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ระดับประเทศ
09-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นำชาวต่างชาติศึกษาแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
09-08-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
09-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
09-08-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภายในสถานศึกษา
08-08-2566 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
08-08-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มได้รับทุนต่อเนื่อง
08-08-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
08-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2566 “นักเรียนศาลาวิทยาคนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใสใจสิ่งแวดล้อม”
08-08-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา นายอำเภอเถินตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่วะวิทยา
08-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟไหม้ในสถานศึกษา
07-08-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
07-08-2566 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกExternal Integrity and Transparency Assessment: EIT (2)
07-08-2566 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกExternal Integrity and Transparency Assessment: EIT (1)
06-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านล้านนา “วงสะล้อซอซึง” ขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิดชูภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2566
05-08-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชน (ฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล)
05-08-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ครูเข้าร่วมอบรมโครงการ KidRangers จาก สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
04-08-2566 โรงเรียนป่าตันวิทยา การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
04-08-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
04-08-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล การนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
03-08-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า รับมอบเกียรติบัตร โครงการ D.A.R.E.
03-08-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
03-08-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
03-08-2566 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี กิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
03-08-2566 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
02-08-2566 โรงเรียนป่าตันวิทยา การจัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน
02-08-2566 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเพาะเห็ด
02-08-2566 โรงเรียนบ้านบอม ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ
01-08-2566 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) วันภาษาไทยแห่งชาติ
01-08-2566 โรงเรียนผาปังวิทยา มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566
01-08-2566 โรงเรียนผาปังวิทยา “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา
01-08-2566 โรงเรียนผาปังวิทยา ประเพณีหล่อเทียนพรรษาของไทย
01-08-2566 โรงเรียนผาปังวิทยา กิจกรรมปลูกข้าว(Grow rice ) ร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน
01-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนแม่มอกวิทยา คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 หุ่นยนต์เดินตามเส้น
01-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
01-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
01-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
01-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
01-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การนิเทศ ติดตาม ตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ.
01-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน Active Learning
01-08-2566 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบเสื้อกันหนาวจากสภากาชาดจังหวัดลำปาง
01-08-2566 โรงเรียนบ้านบอม กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านบอม ประจำปี 2566
01-08-2566 โรงเรียนบ้านบอม วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566
01-08-2566 โรงเรียนบ้านบอม ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
30-07-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา งานทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่ารักบ้านเกิด
28-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
28-07-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27-07-2566 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
27-07-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา
27-07-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2566
27-07-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
27-07-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
27-07-2566 โรงเรียนป่าตันวิทยา การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566
27-07-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมทางศาสนา
27-07-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27-07-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
27-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด
27-07-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27-07-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
27-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566
27-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
27-07-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
27-07-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2566 ร่วมกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ
27-07-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2566
27-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
27-07-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
27-07-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
27-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
27-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
27-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
27-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
27-07-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
27-07-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
27-07-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
27-07-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
27-07-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
27-07-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร.10
27-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล
27-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ถวายเทียนจำนำพรรษา
27-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10
27-07-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27-07-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
27-07-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
27-07-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27-07-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พิธีถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27-07-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
27-07-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา
27-07-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 มีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
27-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
26-07-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา โรงเรียนต้นธงวิทยาถวายเทียนเข้าพรรษา
26-07-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา กิจกรรมวันภาษาไทย
26-07-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันสุนทรภู่และภาษาไทยแห่งชาติ
26-07-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
26-07-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดอัคคีภัย
26-07-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
26-07-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566
26-07-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง อบรมโครงการยกระดับนวัตกรรมและเกษตรปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดลำปาง
26-07-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานสืบทอดกันมายาวนาน ณ วัดนางอย วัดบ้านท่าโป่ง วัดนาศาลา และวัดบ้านแม่ต๋ำ
26-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
26-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
26-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ถวายเทียนพรรษา
26-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
26-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
25-07-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา อบรมโครงการหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ
25-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2566
25-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา กิจกรรมแนะนำครูใหม่
25-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมวันภาษาไทย
25-07-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
25-07-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการนักเรียนโรงเรียนแม่วะวิทยา
25-07-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา หล่อเทียนพรรษา ปี 2566
24-07-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
24-07-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566
22-07-2566 โรงเรียนป่าตันวิทยา การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีบาสโลบ
22-07-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา โครงการเยาวชนสดใส ป้องกันการซึมเศร้า ร่วมใจต้านอบายมุข
21-07-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา อบรม CPR
21-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
21-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ
21-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
21-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ศิลปะกับชมรมครูทัศนศิลป์จังหวัดลำปาง
21-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
20-07-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566
20-07-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม “Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ “
20-07-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต้อนรับนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
20-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา แข่งขันวาดภาพระบายสี (งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง)
20-07-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา เข้าร่วม English Camp
20-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
20-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
20-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า English Camp 2023
20-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
20-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา การอบรมการใช้ไหมขัดฟันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
20-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20-07-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖
19-07-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา ร่วมงานสมโภชวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี อำเภอแม่พริก
19-07-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
19-07-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) แห่เทียนพรรษา
19-07-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การประกวด cover dance to be number one
19-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
19-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าร่วมงาน Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
18-07-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
18-07-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อบรม วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
18-07-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
18-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปี2566
18-07-2566 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
18-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
18-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การนิเทศ ติดตาม และรับคำแนะนำ การดำเนินงาน โครงการสำนึกพลเมือง ประจำปี 2566
18-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมสืบสานตำนาน พ่อเจ้าทิพย์ช้าง “วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
18-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2566 “นักเรียนศาลาวิทยาคนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใสใจสิ่งแวดล้อม”
17-07-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา กิจกรรมตรวจฟัน
17-07-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม โครงการสุขภาพปากและฟันดี
17-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และให้วัคซีนพื้นฐานในนักเรียน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาดงลาน
17-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรม “เยาวชนลำปาง ร่วมสืบสานงานศิลป์” Work shop ขลุ่ยไทย
17-07-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมงานอาชีพ ทำสร้อยข้อมือจากลูกปัด
17-07-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
17-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา กิจกรรมวิถีพุทธเพาะกล้าดี โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันพระและวันศุกร์
14-07-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรกำจัดศัตรูพืช
14-07-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ร่วมการอบรม การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
13-07-2566 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) การคัดกรองด้านการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกาษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึษา 2566
12-07-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม โครงการว่ายน้ำเพื่อรักษาชีวิตและเพื่อสุขภาพ
12-07-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง อบรม ทสม. น้อย
12-07-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตรวจเยี่ยม การนิเทศติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอน
12-07-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 แสดงความยินดีกับนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
11-07-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา กิจกรรมค่าย Happy English Camp
11-07-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมโครงการ "ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่"
11-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา เรียนสุข สนุกสอน กิจกรรมการเรียนรู้ ชุมนุมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
10-07-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การบริการอนามัยโรงเรียนในการตรวจความปลอดภัยทางอาหารและน้ำ
10-07-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
09-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนในการผลิตสื่อ วัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในยุคการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
07-07-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม"รำลึกสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566
07-07-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา “English Camp 2023”
07-07-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา BigCleaningDayวัดกิ่วหลวง
07-07-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา รับมอบของเล่นเพื่อการศึกษา
07-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 โดยโรงพยาบาลเกาะคา
07-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (สานตะกร้า)
06-07-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อบรมโครงการ "ลดอุบัติเหตุทางถนน จากการขับขี่ปลอดภัย" โดยหจก.เถินธวัชยนต์
06-07-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรด้านการเงินบัญชี และพัสดุ
05-07-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) นิทัศการ เกาะคาโมเดล
05-07-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทุนการศึกษาเหล่ากาชาด ปีการศึกษา 2566
05-07-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
05-07-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับมอบทุนการศึกษา
05-07-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง วันสถาปณาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
05-07-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
04-07-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) รับรางวัล IQA Award
04-07-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) รับรางวัลผู้บริหารกิจกราลูกกเสือดีเด่น
04-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง”
04-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา โรงเรียนล้อมแรดวิทยา จัดโครงการอบรมส่งเสริมเยาวชนรู้เท่าทันป้องกันยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณโดยกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองล้อมแรด
04-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา การจัดการเรียนการสอนในห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชนศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
04-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ได้รับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารจากสาธารณสุขอำเภอเถิน
04-07-2566 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๖
04-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน
04-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา โรงเรียนล้อมแรดวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566
03-07-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันจัดพิธีทบทวนคำปฏฌาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566
03-07-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
03-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินการประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Beat Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
03-07-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
02-07-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการ "อสม.น้อยแกนนำสุขภาพและรอบรั้วโรงเรียนปลอดภัย“ และ โครงการ "เครือข่ายวัยรุ่น รอบรู้ สร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อ"
01-07-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ"
01-07-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
01-07-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 (จังหวัดลำปาง)
01-07-2566 โรงเรียนบ้านเด่น งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒
01-07-2566 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมโครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2566 “นักเรียนศาลาวิทยาคนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
01-07-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา เข้าร่วมงาน “อุตสาหกรรมแฟร์” อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ปั้นแต่งโตไว ด้วยดีพร้อม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER)
30-06-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
30-06-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ฉีดวัคซีนและตรวจความเข้มข้นของเลือด
30-06-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมทัศนศึกษา 2566 นั่งรถไฟ ชมเหมืองลิกไนต์ ถ้วยก๋าไก่ในตำนาน
30-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
29-06-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
29-06-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
29-06-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา วันคล้ายวันสถาปนาคระลูกเสือแห่งชาติ
29-06-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ (วันสุนทรภู่) ประจำปีการศึกษา 2566
29-06-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเชิญชวนป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย
29-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สวนสนามลูกเสือ ปี 2566
29-06-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
29-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
29-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา คณะครูโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นำนักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
29-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโรงเรียน
29-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ได้เป็นตัวแทน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่พริก ร่วมการแข่งขันทักษาภาษาไทย
29-06-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ นิเทศ ติดตาม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
29-06-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
29-06-2566 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ลูกเสือ-ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม2566
29-06-2566 โรงเรียนบ้านบอม โครงการ king power thai power พลังคนไทย แจกลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนบ้านบอมและทุกโรงในอ.แม่ทะ
29-06-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรม Big Cleaning Day
29-06-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
29-06-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
29-06-2566 โรงเรียนบ้านบอม โรงเรียนบ้านบอม จัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี)
28-06-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566
28-06-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี พ.ศ. 2566
27-06-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
27-06-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร
27-06-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) วันต่อต้านยาเสพติดและมหกรรมรวมพลคน To be No.1
27-06-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา กิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
27-06-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566
27-06-2566 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
27-06-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
27-06-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
27-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
27-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
27-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเกาะคา
27-06-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน)
27-06-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
26-06-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านเวียง
26-06-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26-06-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
26-06-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ ” สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดลำปาง
26-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ วันสุนทรภู่ ปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
26-06-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกับเทศบาลตำบลเสริมซ้ายดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด
26-06-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
26-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ได้นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
26-06-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันสุนทรภู่
26-06-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
26-06-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า วันสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย
26-06-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26-06-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖
26-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
26-06-2566 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
26-06-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
26-06-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26-06-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันสุนทรภู่
26-06-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่
26-06-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
26-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26-06-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
26-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"
26-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นำโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนบ้านบอม นักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.ลำปางเขต 2 คัดกรองนักเรียนโรงเรียนบ้านบอม
26-06-2566 โรงเรียนบ้านบอม โรงเรียนบ้านบอมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 2566
26-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2565
26-06-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) วันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) ประจำปี 2566
26-06-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมวันสุนทรภู่และ วันภาษาไทยประจำปีการ 2566
23-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาร่วมกับ เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ได้จัดทำโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
23-06-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”
23-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2566 “นักเรียนศาลาวิทยาคนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใสใจสิ่งแวดล้อม”
23-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ไทยมีงานทำ
23-06-2566 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
22-06-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
22-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา โครงการเปิดอาคารเรียนและโครงการปันน้ำใจพี่สู่น้อง ปี 4
22-06-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายปิยพงค์ หมุดปิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การตอนรับ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ2566 โดยมีนายธฤติ ประสานสอบผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะให้คำแนะนำเกี่นวกับสถานศึกษาปลอดภัยและในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมให้กำลังใจ๕ระครูและบุคลากรทางการศึกษา
22-06-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 104 ปี วังหินวิทยา
22-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง "วันไข้เลือดออกอาเซียน" ( ASEAN Dengue Day)
22-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
22-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง
21-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมจิตอาสา
21-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
21-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน
20-06-2566 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เข้าร่วมอบรมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
20-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
20-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต้อนรับคณะผู้สูงอายุ จากเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
20-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน
20-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
19-06-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมสร้างอาชีพ...พัฒนาตนเอง..เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์..ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
19-06-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
19-06-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
16-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)
16-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มอบนมเเลคตาซอย อิ่มอร่อย ให้นักเรียน
16-06-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อบรมใช้ไหมขัดฟันผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
15-06-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
15-06-2566 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) พิธีไหว้ครู2566
15-06-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
15-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น ThaiD
15-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566
15-06-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา หจก.รากบุญ อาคิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
15-06-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
15-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
15-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ทีมปกครองอำเภอแม่พริก ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การโหลดแอพพลิเคชั่น ThaiD ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
15-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
14-06-2566 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) แอพพลิเคชั่น"ไทยดี"
14-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2566 “นักเรียนศาลาวิทยาคนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใสใจสิ่งแวดล้อม”
14-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปี 2566
13-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13-06-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การออกตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน
12-06-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ.2566
12-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ครูตำรวจแดร์เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
10-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันบาสเกตบอล TOA 3x3 Basketball All Thailand 2023
09-06-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม ” โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ”
09-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566
08-06-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ พิธีไหว้ครู ปี 2566
08-06-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กิจกรรมวันไหว้ครู 2566
08-06-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566
08-06-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566
08-06-2566 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันไหว้ครู
08-06-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู
08-06-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การเยี่ยมบ้านนักเรียน
08-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา พิธีไหว้ครู
08-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
08-06-2566 โรงเรียนบ้านบอม โรงเรียนบ้านบอมแจกทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสา
08-06-2566 โรงเรียนบ้านบอม พิธีไหว้ครู ปี2566 โรงเรียนบ้านบอม
08-06-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
08-06-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566
08-06-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2566
08-06-2566 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
07-06-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
06-06-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
06-06-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า โครงการเปลี่ยนขยะให้บุญ ลุ้นรับโชค
03-06-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
02-06-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
02-06-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
02-06-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2
02-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
02-06-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา วันวิสาขบูชา
02-06-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาด โรคไข้เลือดออก ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลลำปางหลวง
02-06-2566 โรงเรียนบ้านบอม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
02-06-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
02-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
02-06-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
02-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา
02-06-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
02-06-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน
02-06-2566 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันวิสาขบูชา
02-06-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
02-06-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
01-06-2566 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
01-06-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
01-06-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
01-06-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
01-06-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
01-06-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า พิธีไหว้ครู 2566
01-06-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
31-05-2566 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31-05-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2566
31-05-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566
31-05-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2566
31-05-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
31-05-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
31-05-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
30-05-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
30-05-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
30-05-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า รับมอบเงิน บ.เคอร่าไทล์
26-05-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2566
26-05-2566 โรงเรียนวังหินวิทยา การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566
26-05-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
25-05-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
23-05-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ผอ.สพป.ลป. เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
23-05-2566 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
23-05-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การตอนรับ นายพรชัย จันทรสาร รองผอ.สพป.ลำปางเขต2พร้อมคณะที่ได้ออกมานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
23-05-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
23-05-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
22-05-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2566
22-05-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
22-05-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
22-05-2566 โรงเรียนบ้านบอม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
22-05-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
22-05-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
21-05-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสำหรับเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา
21-05-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
21-05-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
20-05-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มูลนิธิวัดพระธาตุลำปางหลวง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
19-05-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ยินดีต้อนรับครูใหม่
19-05-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
19-05-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
18-05-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566เพื่อพบปะและปรึกษาหารรือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
18-05-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
18-05-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา นิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
18-05-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรม “รักการอ่าน”
18-05-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
18-05-2566 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
18-05-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
18-05-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
18-05-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
17-05-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
17-05-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
17-05-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า อสม.น้อย ร่วมใจห่างไกลไข้เลือดออก
16-05-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
16-05-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป.พิจิตร เขต 1
16-05-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา การออกตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามของ สพป.ลำปาง เขต 2 ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
16-05-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
16-05-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
16-05-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ยินดีต้อนรับ คุณครูนันทิวัน วงศ์ทองจันทร์
16-05-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
15-05-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
15-05-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา เตรียมความพร้อม ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
15-05-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
15-05-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี เปิดภาคเรียน 1/2566
12-05-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการ "รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"โดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาให้ความรู้
11-05-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
11-05-2566 โรงเรียนศาลาวิทยา ต้อนรับครูใหม่
11-05-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
10-05-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
09-05-2566 โรงเรียนบ้านบอม ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566
07-05-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
07-05-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง จัดโรงทานงานฉลองศาลาพิธานนพกิจ (ศาลาเอนกประสงค์)
03-05-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด
29-04-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
17-04-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า รดน้ำดำหัว สงกรานต์ ปี 2566
16-04-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2566
12-04-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ประจำปี 2566
12-04-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ศิษย์เก่า ฮอมแฮง แป๋งสีหื้อฮั้ว
01-04-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ประจำปีการศึกษา 2565
31-03-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565
30-03-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ปัจฉิมนิเทศ 2565
30-03-2566 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ประกาศโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566
29-03-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
29-03-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
28-03-2566 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
28-03-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
27-03-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
27-03-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
27-03-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
27-03-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
26-03-2566 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยคุณสิทธิศักดิ์ – คุณวัชรี สังสิริ
24-03-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
24-03-2566 โรงเรียนต้นธงวิทยา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
24-03-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา พิธีปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
24-03-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมปัจฉินนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
24-03-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566
24-03-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงมอก
24-03-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ติดตามโครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทักษะชีวิต
24-03-2566 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
24-03-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
24-03-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีเปิดเสาธง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 6 และเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
24-03-2566 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
24-03-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
23-03-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อให้นักเรียนได้ละลึกถึงคุรค่าของการศึกษา ครู พี่ เพื่อน และน้องร่วมสถาบัน
23-03-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นอนุบาล ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
22-03-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การติดตามผลการดำเนินนการ ทบทวน ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
22-03-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
22-03-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นอนุบาล ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
22-03-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา เปิดบ้านวิชาการ กาดมั่วครัวแม่วะวิทยา
21-03-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วัดสันตินิคม วัดพระธาตุลำปางหลวง พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ และฟาร์มแกะฮักยูเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
21-03-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20-03-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
20-03-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
20-03-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ของข้าราชการครู และบุคลการทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17-03-2566 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
17-03-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) เปิดบ้านอนุบาลเกาะคา 2023
17-03-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา กิจกรรม เดินทางไกล และพิธีปิด ค่ายลูกเสือ 2565
17-03-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
17-03-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
16-03-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
16-03-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า พิธีปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2565
16-03-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)
16-03-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา การประกวดวาดภาพระบายสี
15-03-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การตอนรับนางนารีรัตน์ คล้ายสุข ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบNTปีการศึกษา2565ระกดับชั้นประถมศึกษาปีที่3การดำเนินการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
15-03-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การสอบ NT ปีการศึกษา 2565
15-03-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
15-03-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่3 (NT)
15-03-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ปีการศึกษา 2565
15-03-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
15-03-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2565
15-03-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2565
15-03-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
15-03-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2565
15-03-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2565
15-03-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (์NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
14-03-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
14-03-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
14-03-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การล่วงละเมินทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
13-03-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
13-03-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
13-03-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมประกอบอาหารลูกเสือสำรอง
13-03-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
10-03-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมออมบุญวันละบาท
10-03-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเข้ารับการวิเคราะห์คุณภาพ
10-03-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
10-03-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งจัดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2565
10-03-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
09-03-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
08-03-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ขอแสดงความยินดี
08-03-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
08-03-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
07-03-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
07-03-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2565
07-03-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2565
05-03-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ฉลองพระวิหารวัดฮ่องห้า
03-03-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา สุขสราญ...เปิดบ้านเสริมขวาวิทยา ปีการศึกษา 2565
03-03-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา รับมอบ ทุนการศึกษา จากวัดกิ่วหลวง
03-03-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
03-03-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน
03-03-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ศึกษาดูงาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
03-03-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันมาฆบูชา
03-03-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
03-03-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
03-03-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สืบสานวัฒนธรรมในวันมาฆบูชา
03-03-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
03-03-2566 โรงเรียนบ้านเด่น วันมาฆบูชา
02-03-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
01-03-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
01-03-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน
01-03-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
27-02-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา นิเทศน์ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น สพฐ.
27-02-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ.
27-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านทุ่ง ประจำปี 2566
27-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สพป.ลำปาง เขต 2
25-02-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า Robotic Camp 2023
25-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมการแสดงตีกลองปูจา
24-02-2566 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
24-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนศึกษาดูงานโรงเรียน
24-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2566
24-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงามได้ดำเนินการจัดโครงการหนูน้อยจิตอาสา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565
23-02-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทะ 4
23-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
23-02-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ PATAL OPEN HOUSE 2022
22-02-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
22-02-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา กิจกรรม สุนทรีสีสัน สร้างงานศิลป์กับครูอาร์ม ศิลปินจิตอาสา
22-02-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา รับการนิเทศติดตามนโยบายจุดเน้น สพฐ.
22-02-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา2565
22-02-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
22-02-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ร่วมกิจกรรมศิลปะกับครูอาร์ม
22-02-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
22-02-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
22-02-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
22-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง แนะแนวการศึกษาต่อ
22-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
22-02-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
22-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
22-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
22-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม การนิเทศติดตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22-02-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
22-02-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
22-02-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
22-02-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2565
22-02-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2565
21-02-2566 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา การนิเทศ ติดตามนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. และ นโยบายของ สพป.ลำปาง เขต 2
21-02-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่
21-02-2566 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. และนโยบาย สพป.ลำปาง เขต 2
21-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการส่งเสริมและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (Executive Function : EF) ประจำปี 2566
21-02-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล การนิเทศ ติดตาม นโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. และ สพป.ลำปาง เขต 2
21-02-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การนิเทศ ติดตาม นโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. และ สพป.ลำปาง เขต 2
21-02-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม นโยบาย จุดเน้น ของ สพฐ.และ สพปลำปาง 2
21-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
21-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ขอแสดงความยินดี
20-02-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 97 ปี
20-02-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การตอนรับนางนารีรัตน์ คล้ายสุข ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสริมซ้ายพร้อมให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน
20-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม จัดโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
20-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
20-02-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย นิเทศ ติดตาม นโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.ลำปาง เขต 2
20-02-2566 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ นิเทศ กำกับ ติดตามนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ.และนโยบายของ สพป.ลป. 2
20-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
20-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
18-02-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า สืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ
17-02-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565
17-02-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว รับมอบนมเปรี้ยวจากเครือข่ายสมัชชาการศึกษานครลำปาง
17-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม กิจกรรม “ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลจังหวัดลำปาง” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
17-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-02-2566 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา รับการตรวจสอบภายใน
16-02-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน เข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ปีการศึกษา 2565
16-02-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
16-02-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง
16-02-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตาล
15-02-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน แนะแนวการศึกษาเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
14-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ “Open House SWT เปิดบ้านวิชาการ” “50 ปี เสริมงามวิทยาคม
14-02-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) “Open House SWT เปิดบ้านวิชาการ “ 50 ปี เสริมงามวิทยาคม วิถีคุณภาพ วิถีแห่งความปลอดภัย
14-02-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชน
14-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ
14-02-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
13-02-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า รับมอบอุปกรณ์กีฬา
13-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ทีมฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ร่วมกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเสริมงาม ได้เป็นตัวแทน สพป.ลำปาง เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
13-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
13-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
12-02-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net
12-02-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายปิยะพงค์ หมุดปิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าร่วมการทดสอบO-NET ปีการศึกษา2565สนามสอบโรงเรียนเสริมขวาวิทยา
12-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการส่งเสริมและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (Executive Function : EF)
11-02-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา การแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน
11-02-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ปีการศึกษา 256
11-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป. ลำปางเขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
09-02-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การรักษาสุขภาพในช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี และย้อมสีฟันเพื่อตรวจคราบจุลินทรีย์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
08-02-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
08-02-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน
07-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
07-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
06-02-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา การแข่งขันกีฬาเยาวชนและปาชาชน ระดับจังหวัดลำปาง
06-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม
06-02-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าร่วมแข่งขันแชร์บอล
06-02-2566 โรงเรียนแม่วะวิทยา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
06-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
06-02-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
04-02-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายปิยะพงค์ หมุดปิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายปิยะพงค์ หมุดปิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ
03-02-2566 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จ.น่าน 70
03-02-2566 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน จำนวน 9 รายการ
03-02-2566 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
03-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
02-02-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน
02-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
02-02-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินพัฒนาการของนักเรียน ระดับปฐมวัย
02-02-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2566
02-02-2566 โรงเรียนบ้านบอม โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2566
01-02-2566 โรงเรียนบ้านบอม โรงเรียนบ้านบอมมอบทุนอุดหนุนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(กสศ.)
31-01-2566 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ยินดีต้อนรับพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
28-01-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา การแข่งขันกีฬาเยาวชนและปาชาชน ระดับสพป.ลป.เขต2
28-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
27-01-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
27-01-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
27-01-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า กิจกรรมเดินทางไกล 2565
27-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเบญจภาคี อำเภอสบปราบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
27-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2565
27-01-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนวารสารวันครูลำปาง
26-01-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
26-01-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง อนุบาล2-อนุบาล3
26-01-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3
26-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ให้การต้อนรับคณะ อบต.หนองขยาด จังหวัดชลบุรี ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
26-01-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนเสมอภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25-01-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ย้ายศาลเจ้าที่ประจำโรงเรียน
25-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสี ปรับปรุงระบบก๊อกน้ำดื่มของนักเรียน
21-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
20-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางแบบมอนเตสซอรี”
19-01-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการชมรมอาสายุวกาชาด
19-01-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรม English Camp by Ywam kona crossroads DTS และคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองเถิน
18-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คุณขนิษฐา ล้วนวรวัฒน์ เจ้าภาพนำผ้าป่ามามอบให้กับโรงเรียน
17-01-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
17-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
17-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
16-01-2566 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา วันครู "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต "
16-01-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
16-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ วันครู 2566
16-01-2566 โรงเรียนบ้านบอม วันครู 2566
16-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันครูแห่งชาติ
16-01-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
16-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีรับมอบโล่รางวัล "พรหมปัญโญ" ประจำปี ๒๕๖๖
16-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖
16-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 อำเภอเกาะคา
15-01-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนบ้านป่าตาล
14-01-2566 โรงเรียนบ้านบอม งานวันเด็กแห่งชาติ
14-01-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันเด็กแห่งชาติ 2566
13-01-2566 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
13-01-2566 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
13-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ วันเด็กแห่งชาติ 2566
13-01-2566 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และวันเด็กแห่งชาติ 2566
13-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
13-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
13-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566
13-01-2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนของอำเภอแม่พริก ประจำปีการศึกษา 2565
12-01-2566 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ การอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
11-01-2566 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษา 2565
11-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษา 2565
11-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
10-01-2566 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565
09-01-2566 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พิธีรับ-มอบอุปกรณ์กีฬา ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน
08-01-2566 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
08-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น งานปอยหลวง ฉลองเสนาสนะ
06-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันกีฬานักเรียน “สมัยเกมส์” ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา
06-01-2566 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2565
05-01-2566 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 3 ปีจำปีการศึกษา 2565
05-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
05-01-2566 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันกีฬานักเรียน “สมัยเกมส์” ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย
05-01-2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีสืบชะตาหลวงและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 100 ปี โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
03-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันปีใหม่ พุทธศักราช 2566
03-01-2566 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรม “Christmas Day”
03-01-2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 6 คน ก่อนทำการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา
01-01-2566 โรงเรียนบ้านบอม กิจกรรมส่งท้ายปปีเก่าต้อนรับปีใหม่และคริสมาสต์2565
01-01-2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) "ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเสริมงามเกมส์ 2022"
31-12-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมงานวันอำลาตำแหน่งและเกษียณอายุราชการ 60ปี พ่อกำนันสอาด แก้วลังกา โดยมีนักเรียนโรงเรียนเสริมซ้ายได้ร่วมแสดงการฟ้อนรำบายศรีสู่ขวัญ
31-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา "ศิษย์เก่าสำนึกรักบ้านเกิด” ประจำปี 2565
29-12-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ปี 2566
29-12-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566
29-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า คริสมาสต์และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรม Christmas Day และ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
29-12-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเสริมงามเกมส์
28-12-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว ผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566 ระดับดีมาก
28-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า น้ำโจ้เกมส์ 2565
28-12-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4
28-12-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
28-12-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อนุบาลเกาะคาเกมส์2022
27-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง “ประดิษฐ์การ์ดอวยพรปีใหม่” โดย กศน.ตำบลลำปางหลวง
26-12-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนแข่งขันกีฬาศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเสริิมงามเกมส์
26-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 3
26-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ลงนามถวายพระพร
26-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า แสดงความยินดีกับครูจรรจิรา
26-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า มอบเสื้อกีฬา
26-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566 ระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
23-12-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 3 ประจำปีการศึกษา 2565
23-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันคริสต์มาส และงานสวัสดีปีใหม่ 2566
23-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565
23-12-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประจำปี 2565 “SALAWITTHAYA GAMES 2022”
23-12-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
23-12-2565 โรงเรียนบ้านเด่น Merry christmas
21-12-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงมอก ประจำปีงบประมาณ 2566 " ราชพฤกษ์เกมส์ "
21-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 และ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม
21-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สจ.มิตร ธรรมวงค์ สนับสนุนเสื้อนักกีฬาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
20-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
17-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
16-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การแข่งขันALTV QUIZ ระดับภาค
16-12-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
16-12-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
15-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2565
15-12-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕
14-12-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายปิยะพงค์ หมุดปิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2566โดยมีเทศบาลตำบลเสริมซ้ายให้ความรู้ในครั้งนี้
14-12-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมลบ อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้ำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าข้าวเปลือกพเื่อพัมนาการศึกษา ณโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
14-12-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "เสริมซ้ายวิทยาเกมศ์"ประจำปีการศึกษา2565
14-12-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กำนันจิดาภา ขัดเรือน ที่ให้การสนับสนุนเสื้อนักกีฬาสำหรับนักเรียน
14-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA
14-12-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทสยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำปาง
14-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเสริมสร้างตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญ
13-12-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
13-12-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565
13-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โครงการอบรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ 9 รส กำจัดศัตรูพืช
10-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมปั้นฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยน้ำตุ้ม
09-12-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ โรงเรียนบ้านไหล่หินวิทยา
09-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
09-12-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี หนูน้อยท่องโลกกว้าง
08-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรม "มชว.เกมส์ สานสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2565
08-12-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีและลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565
07-12-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2
06-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
06-12-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
06-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มัคคุเทศก์น้อย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง
06-12-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมบนเวทีกลางในงานประเพณีเมืองสังฆเติ๋น ประจำปี 2565
05-12-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
05-12-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
03-12-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับจังหวัด ปี 2565
02-12-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565
02-12-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
02-12-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
02-12-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
02-12-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เข้าร่วมโครงการวิจัยแพลตฟอร์มทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
01-12-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "จามจุรีเกมส์"
01-12-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ยินดีต้อนรับ ครูรัตติกาล ปิงใจ
01-12-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมศึกษาเรียนรู้รูปแบบวิธีจัดการเรียนการสอน
01-12-2565 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต้อนรับครู รัตนา วงค์หมื่น
01-12-2565 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี(สามัญ) ประจำปีการศึกษา 2565
30-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมจิตอาสา..สร้างฝายชะลอน้ำ
29-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
28-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในยุคการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal)
27-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการ "การเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน ในยุคการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal)"
25-11-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
25-11-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
25-11-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกพักแรม ลุกเสือ – เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2565
25-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
25-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
25-11-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม "วันพระมหาธีรราชเจ้า"
25-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
25-11-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
25-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมวันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี
25-11-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
25-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล พิธีถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
25-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕
24-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พิธีถวายราชสดุดี “วันมหาธีรราชเจ้า”
24-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา Change for the better
24-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
23-11-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 3
23-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
22-11-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดี สนับสนุนชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
22-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
21-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่
21-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมโครงการอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ (จัดทำพวงหรีดพัดลม)
21-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การประชุมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20-11-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2565
18-11-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา การประชุมพบปะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
18-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมรับนโยบายสู่การปฏิบัติจาก ผอ.สพป.ลำปางเขต 2
18-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา โครงการ Zero Waste ชีวิตยุคใหม่เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์
18-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ
18-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี หนูน้อยทัศนศึกษา
18-11-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประชุมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
18-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการพัฒนาจริยคุณและค่านิยมอันพึงประสงค์ กิจกรรมนั่งสมาธิยามเช้า
17-11-2565 โรงเรียนต้นธงวิทยา โรงเรียนต้อนรับครูบรรจุใหม่
17-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า นำพาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565
17-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ประชุมการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
17-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมแนะแนวการศึกษา-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
16-11-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา อบรมโครงการโซลาร์ปันสุข
16-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมกิจกรรม Fashion Show Zero Waste 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ
16-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
15-11-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ร่วมโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565
15-11-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-2เข้าร่วมโครงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 29 คนที่โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
15-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565
15-11-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
15-11-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
15-11-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
14-11-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2565
14-11-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สมทบทุนเงินอาหารกลางวัน
14-11-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม วันรักษ์ต้นไม้
14-11-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรม รณรงค์เมาไม่ขับกับไทยพาณิชย์
14-11-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) พบปะพูดคุยและสร้างขวัญกำลังใจกับ ท่าน ส.ส.ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
12-11-2565 โรงเรียนต้นธงวิทยา การประชุมสามัญประจำปี เวทีสมัชชา และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่พริก ประจำปี 2565
11-11-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
11-11-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565เพื่อพบปะและปรึกษาหารรือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
11-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
11-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
11-11-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
11-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
10-11-2565 โรงเรียนต้นธงวิทยา โครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนต้นธงวิทยา
10-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565
10-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมปลูกต้นไม้
10-11-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 83 ปี โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
10-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
10-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565
09-11-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อบรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09-11-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565
09-11-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565
09-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565
09-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เข้าร่วมการวิจัยโครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2565 (GYTS 2022)
09-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา วันรักต้นไม้แห่งชาติ
08-11-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า วันลอยกระทงปี2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา เล่าขานตำนานยี่เป็ง วันลอยกระทง 2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ.2565
08-11-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา กิจกรรมวันลอยกระทง ปี2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ร่วมทำบุญกฐิน
08-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
08-11-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมวันลอยกระทง
08-11-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นำนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
08-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สืบสานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2
08-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ประเพณีวันลอยกระทง
08-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
08-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่นร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
08-11-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง งานประเพณียี่เป็ง ไหว้สาพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2565
08-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมแสดงชุด "ฟ้อนโต-นกกิ่งกะหร่า" งานยี่เป็ง ประเพณีท้องถิ่น ตำบลลำปางหลวง ประจำปี 2565
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมเดินขบวนแห่ครัวตาน งานประเพณีท้องถิ่น ตำบลลำปางหลวง ประจำปี 2565
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมงานบุญประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2565
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
07-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ยินดีต้อนรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่รั้วโรงเรียนบ้านป่าตาล
07-11-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
06-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ร่วมทำบุญกฐิน พร้อมโรงทาน ณ วัดแม่เชียงรายบน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
06-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ตีกลองสะบัดชัย งานประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง
05-11-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไม่เป็นทาสยาเสพติด" สวป.สภ.เสริมงามมาให้ความรู้
05-11-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
05-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ฟ้อนวิถีคนเมือง งานประเพณียี่เป็ง วัดพระธาตุลำปางหลวง
05-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สัมพันธ์ชุมชน แห่ครัวตานลำปางหลวง ปี 2565
05-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
04-11-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นางสาวนฤมล อุดถา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การตอนรับนางนารีรัตน์ คล้ายสุข ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้ให้เกียรติมานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2/2565
04-11-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2
04-11-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
04-11-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้
04-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
04-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน นิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
04-11-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
03-11-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การนิเทศติดตาม
03-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กฐินสามัคคี วัดแม่วะกลาง ปี 2565
03-11-2565 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
03-11-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ทำบุญกฐินสามัคคี
03-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาให้การต้อนรับนางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
03-11-2565 โรงเรียนบ้านเด่น นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
02-11-2565 โรงเรียนต้นธงวิทยา นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2-2565
02-11-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ยินดีต้อนรับครุคนใหม่
02-11-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วันรักต้นไม้แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
02-11-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
02-11-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
02-11-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
01-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อบรมให้ความรู้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน”
01-11-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมต้อนรับ ครูวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี และคุณครูยศวัฒน์ แสงทองสัญญาบัติ ที่มาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
01-11-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
01-11-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2565
31-10-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
31-10-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรม Big Cleaning Day
31-10-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
31-10-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
31-10-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรม Big Cleaning Day
30-10-2565 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ร่วมทำบุญทอดกฐิน
30-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กฐินวัดพระธาตุลำปางหลวง ประจำปี 2565
30-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ทอดกฐินสามัคคี
29-10-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา การประเมินการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม
29-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
29-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มัคคุเทศก์น้อย ต้อนรับนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง
29-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประชุมผู้ปกครอง 2/65
28-10-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
28-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
27-10-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประชุมคณะครูและะบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
27-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชน วัดพระธาตุลำปางหลวง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
26-10-2565 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565
23-10-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วัยปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
23-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) วันปิยมหาราช
16-10-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันสถาปนา ครบรอบ 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ทาน
15-10-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถจักรยาน ในโครงการจักรยานเพื่อน้อง สัญจร ครั้งที่ 3
15-10-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
15-10-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้รับมอบรถจักยานและอื่นๆ ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 3
13-10-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
10-10-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
07-10-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
06-10-2565 โรงเรียนต้นธงวิทยา มุฑิตาจิตงานคุณครูกาญจนา บัวนุ่ม ย้ายไปโรงเรียนบ้านท่า
06-10-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ยินดีต้อนรับ คุณครูสุกัลย์ อุปนันท์
06-10-2565 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
05-10-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ยินดีต้อนรับ ผอ.สมจิตร ทองหล่ำ ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงคนใหม่ และแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ ผอ.ไพโรจน์ พงษ์บุผา ผอ.ร.ร.อนุบาลเกาะคา
05-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดี
04-10-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ พงษ์บุผา
04-10-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รางวัล ยอดเยี่ยม IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
03-10-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
30-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
29-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1 - 6
28-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นอนุบาล 2 - 3
27-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) พิธีอำลานักเรียน
27-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
26-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี พ.ศ. 2563-2564
26-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรม "เด็กและเยาวชนลำปาง เปิดประตู รู้เท่าทันสื่อออนไลน์" โดยสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
26-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นางสาววิไลวรรณ เตจ๊ะสุ รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี 2565
26-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นายบัญญัติ ยะวัน รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี 2565
23-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา 2565
23-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ประจำปีการศึกษา 2565
23-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การเยี่ยมและกำกับดูแลนักเรียน
21-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การนำเสนอผลงาน การประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
20-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
20-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และ Fundamantal Training
19-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
19-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ประเพณีตานก๋วยสลาก
19-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง
18-09-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ร่วมประเพณีถวายสลากภัต ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านสะเลียมหวาน
18-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต)
18-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ประเพณีวันสลากภัต
17-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเถินบุรี
16-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
15-09-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านท่าเวียง
15-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี2564
15-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา
14-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา ฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกซ้อมการเอาตัวรอด กรณีเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถตู้ ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
14-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนพรรษา(12 สิงหาคม)วัรแม่แห่งชาติ
13-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม การประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของผู้บริหารสถานศึกษา
13-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโป่ง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
13-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2565
13-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา นิเทศติดตาม
13-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
12-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครู ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่2(ค.บ.4 ปี)จำนวน 5 คน
12-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประเมินผู้บริหาร
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการคัดแยกขยะ ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการนักเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในโรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ ประจำปีการศึกษา 2565
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ เจาะเลือดและฉีดวัคซีน
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันสุนทรภู่รำลึก
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ กิจกรรมพิธีไหว้ครู
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
10-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา ผาปังคัพ ครั้งที่ 1
10-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมงาน "น้องกันยาตามหาคัวฮัก" ณ กาดกองต้า จ.ลำปาง
10-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต ณ วัดแม่เชียงรายบน
10-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดลำปาง ปี2565
09-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมสุขภาพปากและฟัน
09-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
09-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
09-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
09-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
08-09-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กำนันจิดาภา ขัดเรือน แจกเซตไก่ KFC ให้กับนักเรียน
08-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
08-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหลวงนางอย
08-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง อบรมโครงการอบรมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
08-09-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565
08-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา
07-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี2565
07-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม การประชุมสัญจร:โรงเรียนเครือข่ายอนุบาล จ.ลำปาง
07-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อนุบาลสัญจร
06-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน
06-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา2565
06-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่
06-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2565 (ระดับเขตพื้นที่)
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา นิเทศ ติดตาม โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันกีฬา ล้อมแรดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการอบรมอนามัยนักเรียนและทันตสุขภาพ และโครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน และป้องกันโรค NCDs ในโรงเรียน
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
05-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายอำเภอเสริมงาม พร้อมคณะมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
05-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา กีฬาสีสัมพันธ์
05-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประเมินนักเรียนเข้ารับเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2565
05-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ตัวแทน สพป.ลป2 แข่งระดับภาคเหนือ
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา วันสถาปนาโรงเรียนครบ 65 ปี
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
05-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 สพป.ลำปาง เขต 2
04-09-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดและการจัดการการแข่งขันฟุตบอล 8 คน “อาวุโสเกาะคาคัฟ” ครั้งที่ 1
03-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
03-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพป.ลำปาง เขต 2
03-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขด 2
03-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประเพณีตานก๋วยสลาก
02-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
02-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลปาง เขต2 ได้มาตรวจสอบและให้คำแนะนำ
02-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาต่อ
02-09-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
02-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
02-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง งานมหกรรมความสามารถศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2565 (ระดับเขตพื้นที่)
02-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา แข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
02-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
02-09-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
02-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบรถจักรยานให้นักเรียน
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางกุ่มวิทยา
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 9 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูญาธิดา บุตรดี
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 - 2567
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 1
01-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
01-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา ฟุตบอลการกุศล
01-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
01-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมค่ายวิชาการ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคมฯ
01-09-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ผู้อำนวยการเขตฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา งานกีฬาสี “ปางกุ่ม เกมส์” ปี 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา มอบทุนเสมอภาค ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ต้อนรับ คุณครูอำพร กันทะชุมภู จากโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประเพณีตานก๋วยสลาก
31-08-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โครงการ การเฝ้าระวังปัญหาวัยรุ่นวัยวุ่น
30-08-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว
29-08-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การนิเทศ ติดตามนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
29-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง โทษของกัญชา ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนภายนอกโรงเรียน
29-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
29-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Safe Sex)
29-08-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) การนิเทศ ติดตาม จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
27-08-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565
26-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การนำเสนอ best practice ปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
26-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการ Booster Shot Fundamental AL Training การขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
26-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
26-08-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โครงการ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค
26-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
25-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
25-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การอบรมโครงการพัฒนาการดูและช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
25-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
25-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม เปิดโครงการให้ความรู้ คัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
25-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ออบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนายางตามแนวทางวิถีพุทธ
25-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จัดนิทรรศการ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
24-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
24-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต้อนรับคณะ ก.ต.ป.น.
23-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวรวัช ธรรมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 และนางดารุณี ชนะกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ผู้อำนวยการไพโรจน์ พงษ์บุผา และคณะครู ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณท่านที่ให้คำชี้แนะในการบริหารจัดการศึกษา
23-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
23-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ เข้าร่วมโครงการบริหารการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
22-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
22-08-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนตามกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (โครงการโรงเรียนสุจริต)
21-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การประกวดการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
20-08-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง โครงการอบรมโรงเรียนบ้านนากวางสุขภาพดี
19-08-2565