วันที่ โรงเรียน หัวข้อ
04-10-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รางวัล ยอดเยี่ยม IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
03-10-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
30-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
29-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1 - 6
28-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นอนุบาล 2 - 3
27-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) พิธีอำลานักเรียน
27-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
26-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี พ.ศ. 2563-2564
26-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรม "เด็กและเยาวชนลำปาง เปิดประตู รู้เท่าทันสื่อออนไลน์" โดยสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
26-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นางสาววิไลวรรณ เตจ๊ะสุ รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี 2565
26-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นายบัญญัติ ยะวัน รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี 2565
23-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา 2565
23-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ประจำปีการศึกษา 2565
23-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การเยี่ยมและกำกับดูแลนักเรียน
20-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
20-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และ Fundamantal Training
19-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
19-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ประเพณีตานก๋วยสลาก
19-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง
18-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การนำเสนอผลงาน การประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
18-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต)
18-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ประเพณีวันสลากภัต
17-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเถินบุรี
16-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
15-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี2564
15-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา
14-09-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา ฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกซ้อมการเอาตัวรอด กรณีเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถตู้ ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
14-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนพรรษา(12 สิงหาคม)วัรแม่แห่งชาติ
13-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม การประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของผู้บริหารสถานศึกษา
13-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโป่ง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
13-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2565
13-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา นิเทศติดตาม
13-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
12-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครู ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่2(ค.บ.4 ปี)จำนวน 5 คน
12-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประเมินผู้บริหาร
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการคัดแยกขยะ ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการนักเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในโรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ ประจำปีการศึกษา 2565
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ เจาะเลือดและฉีดวัคซีน
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ วันสุนทรภู่รำลึก
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ กิจกรรมพิธีไหว้ครู
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
12-09-2565 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
10-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา ผาปังคัพ ครั้งที่ 1
10-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมงาน "น้องกันยาตามหาคัวฮัก" ณ กาดกองต้า จ.ลำปาง
10-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต ณ วัดแม่เชียงรายบน
10-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดลำปาง ปี2565
09-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมสุขภาพปากและฟัน
09-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
09-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
09-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
09-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
09-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
08-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
08-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหลวงนางอย
08-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง อบรมโครงการอบรมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
08-09-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565
08-09-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา
07-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายวาด เขื่อนสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี2565
07-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม การประชุมสัญจร:โรงเรียนเครือข่ายอนุบาล จ.ลำปาง
07-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อนุบาลสัญจร
06-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน
06-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา2565
06-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่
06-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2565 (ระดับเขตพื้นที่)
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา นิเทศ ติดตาม โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันกีฬา ล้อมแรดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา โครงการอบรมอนามัยนักเรียนและทันตสุขภาพ และโครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน และป้องกันโรค NCDs ในโรงเรียน
06-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
05-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา นายอำเภอเสริมงาม พร้อมคณะมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
05-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา กีฬาสีสัมพันธ์
05-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประเมินนักเรียนเข้ารับเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
05-09-2565 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) อบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2565
05-09-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ตัวแทน สพป.ลป2 แข่งระดับภาคเหนือ
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา วันสถาปนาโรงเรียนครบ 65 ปี
05-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
05-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 สพป.ลำปาง เขต 2
04-09-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดและการจัดการการแข่งขันฟุตบอล 8 คน “อาวุโสเกาะคาคัฟ” ครั้งที่ 1
03-09-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
03-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพป.ลำปาง เขต 2
03-09-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขด 2
03-09-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประเพณีตานก๋วยสลาก
02-09-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
02-09-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลปาง เขต2 ได้มาตรวจสอบและให้คำแนะนำ
02-09-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาต่อ
02-09-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
02-09-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
02-09-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง งานมหกรรมความสามารถศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2565 (ระดับเขตพื้นที่)
02-09-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา แข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
02-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
02-09-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
02-09-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบรถจักรยานให้นักเรียน
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางกุ่มวิทยา
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 9 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูญาธิดา บุตรดี
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 - 2567
02-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 1
01-09-2565 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
01-09-2565 โรงเรียนผาปังวิทยา ฟุตบอลการกุศล
01-09-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
01-09-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมค่ายวิชาการ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคมฯ
01-09-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ผู้อำนวยการเขตฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา งานกีฬาสี “ปางกุ่ม เกมส์” ปี 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา มอบทุนเสมอภาค ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ต้อนรับ คุณครูอำพร กันทะชุมภู จากโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
01-09-2565 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ประเพณีตานก๋วยสลาก
31-08-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โครงการ การเฝ้าระวังปัญหาวัยรุ่นวัยวุ่น
30-08-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว
29-08-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การนิเทศ ติดตามนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
29-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง โทษของกัญชา ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนภายนอกโรงเรียน
29-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
29-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Safe Sex)
29-08-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) การนิเทศ ติดตาม จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
26-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การนำเสนอ best practice ปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
26-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการ Booster Shot Fundamental AL Training การขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
26-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
26-08-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โครงการ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค
26-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
25-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
25-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การอบรมโครงการพัฒนาการดูและช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
25-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
25-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม เปิดโครงการให้ความรู้ คัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
25-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ออบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนายางตามแนวทางวิถีพุทธ
25-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จัดนิทรรศการ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
24-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
24-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต้อนรับคณะ ก.ต.ป.น.
23-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวรวัช ธรรมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 และนางดารุณี ชนะกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ผู้อำนวยการไพโรจน์ พงษ์บุผา และคณะครู ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณท่านที่ให้คำชี้แนะในการบริหารจัดการศึกษา
23-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
23-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ เข้าร่วมโครงการบริหารการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
22-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
22-08-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนตามกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (โครงการโรงเรียนสุจริต)
21-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การประกวดการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
20-08-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง โครงการอบรมโรงเรียนบ้านนากวางสุขภาพดี
19-08-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม คุณอำภา ร่วมมิตร พร้อมครอบครัวและคณะ ที่ได้ร่วมทำบุญบริจาค ชุดโต๊ะหินอ่อน
19-08-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19-08-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565
19-08-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมวันอาเซียน ปี2565
18-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
18-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ชนะการประกวดและการแข่งขัน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
18-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ รับการตรวจอาหารกลางวันจากเทศบาล
18-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือ
18-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.3-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ณ จังหวัดเชียงใหม่
18-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
18-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
18-08-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นิเทศ ติดตาม โรงเรียนแกนนำกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี
18-08-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
18-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
17-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับศูนย์เครือข่ายสถานอำเภอเถิน
17-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน
17-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษา 2565
17-08-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
16-08-2565 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 2565
16-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติดในสถานศึกษา โดยโรงเรียนแม่มอกวิทยา และศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม
16-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ตรวจให้บริการอนามัยโรงเรียน
16-08-2565 โรงเรียนบ้านผาแมว นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "มหกรรความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมวิชาการและเทคโนโลยี ประจำปี "
16-08-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ผอ.สพป.ลำปาง เขต2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
16-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ
16-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
16-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาเข้ารับประกาศนียบัตรและรับรางวัลการผลิตสื่อ กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนคนแม่พริก รอบรู้ สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ
16-08-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย โครงการสภานักเรียนวิถีชีวิตใหม่ ในศตวรรษที่ 21
15-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การอบรมโครงการสภานักเรียนชีวิตวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 2
15-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ
15-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ ประจำปี ๒๕๖๕
14-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ค่ายเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์
12-08-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา วันแม่แห่งชาติ ปี 2565
12-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
12-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนแม่มอกวิทยาได้จัดการแข่งขันวิ่ง "วิ่งเพื่อแม่"
12-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) วันแม่แห่งชาติ
12-08-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
11-08-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมวันแม่
11-08-2565 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
11-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อบรมพัฒนาบุคลากร
11-08-2565 โรงเรียนบ้านผาแมว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
11-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)
11-08-2565 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
11-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
11-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ Community Innovation Project
11-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
11-08-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
11-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11-08-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
11-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
11-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
11-08-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
11-08-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
11-08-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยาถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชินีพันปีหลวง
11-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
11-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
11-08-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
10-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ทุนการศึกษานักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565
10-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
10-08-2565 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
10-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
10-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดทำ SAR ยอดเยี่ยม ระดับสพป.ลำปาง เขต 2
09-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การอบรมโครงการใส่ใจ 3 อ. ลด 2 ส.
09-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี (มัคนายกน้อย)
09-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าวันแม่และวันสถาปนาโรงเรียน2565
09-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี (มัคนายกน้อยในโรงเรียน)
09-08-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
09-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯลฯร่วมกับกรุงไทยแอกซ่า สาขาลำปาง
08-08-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง แผนกช่างอิเล็คทรอนิคส์ และแผนกช่างยนต์เข้ามาซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ต่างๆ
08-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษาโรงเรียนแม่วะวิทยา ประชุมกำหนดการจัดกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
07-08-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน
07-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมการแข่งขันทักษะโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับอำเภอ ประจำปี 2565
06-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ป.๔-๖
06-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
05-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเรื่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ( Field Day) ประจำปี 2565
05-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การแข่งขันฟุตบอลแม่มอกคัพ ครั้งที่1 ของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลแม่มอก
05-08-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ิอสาร
05-08-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety”รวมพลคนสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ฟาร์มแกะฮักยู อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
04-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่มอก ร่วมกับโรงเรียนแม่มอกวิทยา
04-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต
04-08-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ 2565
04-08-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
04-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีรับจักรยานนักเรียนตาม โครงการ ”จักรยานพาน้องมาโรงเรียน “
04-08-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 ออกเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา
03-08-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
03-08-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Park Variety” รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
03-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
03-08-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อบรมการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการขับขี่ปลอดภัย โดยหจก.เถินธวัชยนต์ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
03-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
02-08-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา น้ำพริกสมุนไพร ก้าวไกลสู่อาชีพ "น้ำพริกข่าเห็ดกรอบ" โดยนักเรียนโรงเรียนแม่วะวิทยา
02-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
02-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
02-08-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
01-08-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ โรงเรียน ประจำปี 2565
01-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
01-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์
01-08-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
01-08-2565 โรงเรียนบ้านเด่น รับมอบทุนการศึกษา
01-08-2565 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่28กรกฎาคม2565
30-07-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าตันวิทยา พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
28-07-2565 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ถวายพระพรชัยมงคล
27-07-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565
27-07-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยารับมอบพันธุ์ปลาดุกจากเทศบาลป่าตันนาครัว โดยนายกยูนิต เชื้อคำลือ นายกเทศมนตรี
27-07-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยาจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและลงนามถวายพระพร
27-07-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
27-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่เติน ปลูกต้นไม้
27-07-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
27-07-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมทำความสะอาด ตามมาตรการแนวทางปฏิบัติ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID -19)
27-07-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา เผยแพร่รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน BBL (Brain Based Learning) ของ นางสาวพัชรี สิทธา ครูโรงเรียนแม่วะวิทยา
27-07-2565 โรงเรียนแม่วะวิทยา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27-07-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
27-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
27-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
27-07-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
26-07-2565 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10
26-07-2565 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
25-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน ตำบลลำปางหลวง สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 (วิศกรสังคม)
25-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชน ตำบลลำปางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565
25-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
25-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง
22-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น เด็กไทยไม่กินหวาน ปี ๒๕๖๕
22-07-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา วันต่อต้านยาเสพติด
21-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ สพฐ.และคณะเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง
21-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕
19-07-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565
19-07-2565 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย ด้วยอัตลักษณ์ไทย”
19-07-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
18-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
13-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2565
12-07-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2565
12-07-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
12-07-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ถวายเทียนจำนำพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12-07-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
12-07-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
11-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
11-07-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
11-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
11-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ถวายเทียนพรรษา
09-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
08-07-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2565
08-07-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
08-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย
08-07-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2565
07-07-2565 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
07-07-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศสถานศึกษาตามโครงการนิเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศปีการศึกษา2565
07-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
06-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมคณะกรรมการกองทุนก่อสร้าง "อาคาร 100 ปี ห้วยแก้ววิทยา"
05-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันทักษะภาษาไทย
01-07-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
01-07-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
01-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
01-07-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ทันตสุขภาพในโรงเรียน
01-07-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
01-07-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
30-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
27-06-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
24-06-2565 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่
24-06-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
24-06-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2565
24-06-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
24-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
24-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
23-06-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา วันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน)
23-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
23-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
22-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
21-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมปลูกต้นไม้
18-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ติดตั้งหลักกระทู้ล้อมรั้วลวดหนามบริเวณรอบสระน้ำโรงเรียน
17-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบเงินอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
16-06-2565 โรงเรียนบ้านท่าผา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
16-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
16-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบทุนการศึกษาจากคุณธีรนัย หนูศรี (คุณโจ๊ะ ร้านกาแฟรากบุญ และรากบุญสถาปนิก)
16-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมวันไหว้ครู
16-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เปิดกองลูกเสือประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
15-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการ TO BE NUMBER ONE
13-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โครงการป้องกัน covid-19
13-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับบริการทันตกรรม หน่วยแพทย์จิตอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดลำปาง
10-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการ 1669 อำเภอเกาะคา
10-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ไหว้ครูประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง รับมอบถุงคลุมกระเป๋าเตือนขับขี่ลดความเร็วแฟลช โครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone”
09-06-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
09-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
09-06-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
08-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
07-06-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
05-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
03-06-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
03-06-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
02-06-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
02-06-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
01-06-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา นิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น มอบเกียรติบัตร
01-06-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
31-05-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา วิ่ง fun run สร้างภูมิคุ้มกันต้านพิษโควิด-19 วันงดสูบบุหรี่โลก
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษา
31-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
31-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
30-05-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
30-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการได้มาตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
30-05-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
27-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ร่วมลุ้น นับคะแนนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
27-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
26-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
26-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โค้งสุดท้ายของกิจกรรมการหาเสียง ก่อนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
24-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คุณคุณครูวาสนา หิรัตนพันธุ์ แจกเค้กให้กับนักเรียนและคณะครู เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
24-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ
24-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
20-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่มอกวิทยา
19-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม(ฝายชะลอน้ำ)
19-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
19-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยม
18-05-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
18-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียน หน้าเสาธง
18-05-2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) นิเทศ ติดตาม การเปิด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
18-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ตรวจ ATK วันเปิดภาคเรียน
17-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ปฐมนิเทศ และให้โอวาท นักศึกษา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวดารานีย์ นิมิตรศิลป์ ครั้งที่ 1
17-05-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนครูประมวล และครูทัศนีย์ ปันวารินทร์
17-05-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19
17-05-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทำบุญ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
17-05-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับครูสายสุดา วงค์ตัน สู่รั้วน้ำเงินเหลือง
17-05-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นางปาณิศา คมนัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตาม ได้เข้าติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน ห้วยขี้นกวิทยา
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณครูพงศกร วันดู
17-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ยินดีต้อนรับคุณชนารดี ฟูธรรม
17-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
16-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
16-05-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้ ปีการศึกษา 2565
16-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
13-05-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
11-05-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียน 1/2565
06-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ นักเรียนได้รับจักรยานจากสภากาชาติ
01-05-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
19-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1
18-04-2565 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย และส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดลำปางและลำพูน
12-04-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
02-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ถวายพระพร
01-04-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเกียรติยศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
30-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
30-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย แสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ มีเขียน
30-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
29-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
25-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
24-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564
24-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
24-03-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
23-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
23-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าตาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564❤️❤️❤️
23-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
23-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
22-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
21-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
18-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
18-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE Banpatan School" นิทรรศการผลงานของคณะครูและนักเรียนบ้านป่าตาล
18-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ทอดผ้าป่าออมบุญวันละบาท
18-03-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
18-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมภายใน)
17-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับมอบคอมพิวเตอร์
17-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เจ้าแก้ววังเงิน
16-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test :NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ การทดสอบ NATIONAL TEST (NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16-03-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT : National Test
16-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)
16-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
16-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
16-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
16-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
14-03-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ อสม.บ้านนาแก้วตะวันตก ได้มาบริการประจำจุดคัดกรองให้กับทางโรงเรียน
14-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมถอดบทเรียน #โครงงานคุณธรรม
11-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก
11-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR)
11-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
11-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรร เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
11-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้
09-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลผ่านการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 #ระดับยอดเยี่ยม
09-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
09-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ
08-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 ระดับ ดีมาก
08-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
07-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
07-03-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
04-03-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
04-03-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
04-03-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
04-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2564
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒
04-03-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
03-03-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลได้ผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
03-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านนากวาง พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง
02-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อบรมโครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
02-03-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา การเรียนรู้ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา
01-03-2565 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูจิตอาสา พัฒนาการพูด การอ่าน การเขียน
28-02-2565 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี แบบ  Block Course
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
25-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา รับมอบเชือกสนามเด็กเล่น
25-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ "เรียนรู้ สู่โลกกว้าง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
25-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
24-02-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดบ้านวิชาการเกาะคาวิทยาคม
24-02-2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2564
24-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นักเรียนอายุ 10 - 11 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
22-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
20-02-2565 โรงเรียนบ้านนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
18-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการฟันสวยยิ้มใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน
18-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
18-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
17-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการ "เรียนรู้สูโลกกว้าง" ของระดับชั้นอนุบาล 2-ป.3
16-02-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
15-02-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันมาฆบูชา
15-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
15-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น กิจกรรมวันมาฆบูชา
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล การเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล คุณพ่อเจริญ พระสิงห์และ ร.ต.ท.หญิงกมลลักษณ์ พระสิงห์เป็นอย่างสูงที่ได้นำไอศครีมเย็นๆมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
14-02-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การรับทุนการศึกษาจาก พระครูบาเกียรติยศ พรหมปัญโญ
14-02-2565 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา
12-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
09-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง โรงเรียนบ้านจอมปิงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
09-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน แนะแนวการศึกษาต่อ
08-02-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ฟาร์มแกะฮักยู อ.เกาะคา จ.ลำปาง
08-02-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
08-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ร่วมกับชุมชนทำแนวป้องกันไฟ
08-02-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
01-02-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรมมวันตรุษจีน
31-01-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล แยกก่อนทิ้ง รักษาสิ่งแวดล้อม
30-01-2565 โรงเรียนบ้านเด่น โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
28-01-2565 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2564
28-01-2565 โรงเรียนบ้านเด่น การแข่งขันกีฬานักเรียน "สมัยเกมส์" ครั้งที่ 6
27-01-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต๋ำ และเข้าชมฟาร์มตัวอย่าง
26-01-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
25-01-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
25-01-2565 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โครงการฝึกอบรม “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา”
24-01-2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
23-01-2565 โรงเรียนวังหินวิทยา โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนวังหินวิทยา
22-01-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีสากล
21-01-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ส่งตัว ผู้อำนวยการ
20-01-2565 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
20-01-2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
18-01-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
18-01-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
15-01-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันที่ 15 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนบ้านป่าตาล
14-01-2565 โรงเรียนบ้านจอมปิง กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษา
14-01-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
14-01-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พบปะนายก อบต.นาโป่ง คุณหมอทองดี สาวงค์ตุ้ย
14-01-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14-01-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมรณรงค์การลดปริมาณขยะในโรงเรียน
14-01-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันเด็ก ปี2565
13-01-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา
13-01-2565 โรงเรียนบ้านสะพานหิน คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ผอ.บรรจง บุญมา
13-01-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมออมทรัพย์
12-01-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
11-01-2565 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
11-01-2565 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ รับมอบขนม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ และ สท.พิชามนช์ ชวนสมบูรณ์
11-01-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลขอขอบคุณ คุณเป็ด คุณคิ้ม กทม. คุณจอย เชียงใหม่ คุณอั๋น เยอรมัน และร้านซูซิ Lee min ho ที่ได้นำซูซิแสนอร่อยมาแจกเด็กๆ โรงเรียนบ้านป่าตาล
11-01-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
11-01-2565 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทกลอนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
10-01-2565 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
10-01-2565 โรงเรียนศาลาวิทยา ตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
10-01-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล มอบกระเช้าผลไม้ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ????
10-01-2565 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา เข้ารับการตรวจ ATK
09-01-2565 บ้านแม่หลง-สบจาง ตรวจ Antigen Test kit (ATK) คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
08-01-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย วันเด็กแห่งชาติ 2565
07-01-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
07-01-2565 โรงเรียนบ้านดอนไชย การแข่งขันกีฬาสีภายใน
07-01-2565 โรงเรียนบ้านเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
06-01-2565 โรงเรียนวัดนาแก้ว การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) คัดกรองโรคโควิด-19
05-01-2565 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลขอขอบคุณ คุณรัฐภูมิ เสียงกอง (ช้างลายคำ) ที่ได้มอบเครื่องประดับให้กับทางโรงเรียนบ้านป่าตาลไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ขอขอบคุณค่ะ
04-01-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
01-01-2565 โรงเรียนบ้านแม่ทะ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่ทะ ครบรอบ 95 ปี
31-12-2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ผ้าป่าสามัคคี
31-12-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565
30-12-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30-12-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30-12-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรม กีฬา ฟ้า-ขาว เกมส์
30-12-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมวันคริสมาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30-12-2564 โรงเรียนบ้านสมัย โรงเรียนบ้านสมัยผ่านการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
29-12-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดโลกทัศน์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดลำปาง และศึกษาท้องถิ่นเมืองลำปาง ณ มิวเซียมลำปาง
29-12-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
27-12-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา ต้อนรับคุณครูจงศักดิ์ อินไผ่ สู่รั้วโรงเรียนศาลาวิทยา
27-12-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรมกีฬาสีภายในนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหิน ปีการศึกษา 2564
27-12-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันเปตอง ประเภทเยาวชนหญิง
27-12-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
24-12-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
24-12-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
24-12-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันคริสต์มาส
24-12-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
24-12-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา Merry Christmas 2021
24-12-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรม Christmas Day
22-12-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 2
22-12-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
22-12-2564 โรงเรียนบ้านเด่น การตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔
20-12-2564 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ร่วมแบ่งปันความสุข
20-12-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี
17-12-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันครบรอบวันเกิด
17-12-2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17-12-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โรงพยาบาลแวนแซนด์วูด จัดกิจกรรมในโครงการแบ่งปันรักแก่นักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
17-12-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา คณะผู้เชี่ยวชาญ จาก สพฐ. เข้ามาชมทะเลหมอก ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน
16-12-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
16-12-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล ????????‍♀️ทางโรงเรียนบ้านป่าตาลขอชื่นชม คุณแม่น้องน้ำอิง ที่เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วได้ส่งคืนให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย และในวันนี้ทางคุณแม่น้องหมากได้มอบสินน้ำใจแทนคำขอบคุณในครั้งนี้
16-12-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล โครงการ "ปุ๋ยหมักรักษ์โลก" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15-12-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมทัศนศึกษา
15-12-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติทดลองสอนในสถานศึกษา
14-12-2564 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจสอบและให้คำแนะนำ
14-12-2564 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ นายอำเภอเถินตรวจเยี่ยมโรงเรียน
14-12-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อบรมเสริมสร้างจิตสำนึกและแกนนำอาสากำจัดขยะ
11-12-2564 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้โครงการส่งเสริมการเล่น และกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็ก 0-12 ปี ในตำบลทุ่งงาม
11-12-2564 โรงเรียนบ้านเด่น พิธีมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
09-12-2564 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
09-12-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
09-12-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
09-12-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ที่อำเภอแม่ทะ
08-12-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนรับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี Coway
08-12-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นายอำเภอแม่พริก มอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แก่นักเรียน
07-12-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
07-12-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา ส่งพี่เลี้ยงเด็กพิการย้ายไปโรงเรียนบ้านนาคต
07-12-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ประจำปี 2564
03-12-2564 โรงเรียนวัดนาแก้ว กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
03-12-2564 โรงเรียนบ้านจอมปิง พิธีถวายราชสดุดี
03-12-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา การประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
03-12-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
01-12-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
29-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
27-11-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น จากบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ จำกัด
27-11-2564 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
25-11-2564 โรงเรียนบ้านเหล่า พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔
25-11-2564 โรงเรียนบ้านเหล่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
25-11-2564 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564
25-11-2564 โรงเรียนวัดนาแก้ว พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล ท่านผู้อำนวยการไพรินทร์อ๊อดทรัพย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
25-11-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
25-11-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา วันวชิราวุธ ปี 2564
25-11-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พิธีถวายราชสุดดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564
25-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔
24-11-2564 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดลำปาง
23-11-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง KICK OFF PFIZER IN SCHOOL ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงพยาบาลเกาะคา
23-11-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา ฉีดวัคซีนฉีคซีน Pfizer เข็มที่ 2
23-11-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน นายอำเภอเถิน ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะพานหิน ภายใต้แผนงาน "เดินหน้า...ลำปางสุขทุกด้าน"
22-11-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา เวทีจัดการความรู้ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ ในตำบลนาโป่ง
22-11-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
22-11-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา ถ่ายภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
20-11-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน รับรางวัล "โครงการเศรษฐกิจพอเพียง"
20-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่นเข้าร่วมการอบรมการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
19-11-2564 โรงเรียนบ้านเหล่า โรงเรียนบ้านเหล่า สืบสานประเพณีลอยกระทง
19-11-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมวันลอยกระทง
19-11-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
19-11-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ งานประเพณีล่องสะเปาหมู่บ้านสองแควใต้ ประจำปี 2564
19-11-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
19-11-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
19-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนสมัชชานครลำปาง ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
19-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
19-11-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา เดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง นายก อบต. และส.อบต. ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
19-11-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2564
19-11-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2564
19-11-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา ถวายกฐิน ประจำปี 2564
19-11-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2564
19-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่นร่วมสิบสานประเพณีลอยกระทง
18-11-2564 โรงเรียนวัดนาแก้ว รับรางวัลระดับดีเยี่ยม โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษา
17-11-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
16-11-2564 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2564
16-11-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
16-11-2564 โรงเรียนแม่มอกวิทยา กิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ของโรงเรียนแม่มอกวิทยา
15-11-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ลองลอง
15-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่นจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
14-11-2564 โรงเรียนบ้านเหล่า เจ้าภาพโรงทานงานบุญกฐิน
14-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลร่วมถวายกฐิน ณ วัดดอยป่าตาล
12-11-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา ทอดกฐินวัดศาลาไชย
12-11-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี อภิทัช ดีแป้น สู่โรงเรียนศาลาวิทยา
12-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านป่าตาลร่วมถวายกฐิน ณ วัดน้ำโท้ง
12-11-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
11-11-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง กราบสักการะบูชาเจ้าพ่อแม่หลง
11-11-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน นิเทศติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
10-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564
10-11-2564 โรงเรียนบ้านแม่เติน การปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่เติน
10-11-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา
10-11-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา การแนะแนวการศึกษาต่อ
09-11-2564 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
08-11-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
08-11-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มแรก)
08-11-2564 โรงเรียนแม่มอกวิทยา นักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก
08-11-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน นักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
08-11-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ต้อนรับครูนันทพร เชียงโญ คุณครูคนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
08-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น ยินดีต้อนรับครูรุ่งทิวา จันทร์กาวี
07-11-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ประกาศโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน (ON-SITE) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
07-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล ขอขอบพระคุณ แม่ครูประสงค์ หลิดชิววงศ์ มอบปัจจัยหางกฐินให้โรงเรียนบ้านป่าตาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
07-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล ถวายกฐิน ณ วัดบ้านป่าตาล
07-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่นร่วมงานกฐินสามัคคีและกฐินครอบครัว
07-11-2564 โรงเรียนบ้านสมัย โรงเรียนบ้านสมัย ร่วมงานกฐินวัดสมัย
06-11-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ร่วมงานกฐินบ้านแม่ทาน
05-11-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยา จัดกิจกรรมอำลานักเรียนของนายณรงค์กร จงวัชรสถิตย์ ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ย้ายไปบรรจุครูผู้ช่วย รร.บ้านปลายนา สพป.ลป เขต 3
05-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่นศึกษาดูงานโรงเรียนสันโป่งวิทยา
04-11-2564 โรงเรียนวัดนาแก้ว การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
04-11-2564 โรงเรียนบ้านเหล่า การนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
04-11-2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
04-11-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธงชัยวิทยาและโรงเรียนสันโป่งวิทยา
04-11-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
04-11-2564 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยา ต้อนรับครูผู้สอนคนใหม่ วิชาเอกคณิตศาสตร์
04-11-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.เขต.ลำปาง เขต 2 ,รอง ผอ.เขต และคณะตรวจเยี่ยม นิเทศ ในการเปิดภาคเรียน
04-11-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ปลูกต้นไผ่ซางหม่น ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
04-11-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
04-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่น รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
04-11-2564 โรงเรียนบ้านสมัย การติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
03-11-2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
03-11-2564 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ รอง สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
03-11-2564 โรงเรียนบ้านเวียง ๑ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย สพป.ลำปาง เขต 2
03-11-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
02-11-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง KICK OFF PFIZER IN SCHOOL ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงพยาบาลเกาะคา
02-11-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา นักเรียนโรงเรียนศาลาวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนฉีคซีน Pfizer เข็มที่ 1
02-11-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย โอวาทนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
02-11-2564 โรงเรียนบ้านเด่น โรงเรียนบ้านเด่น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
01-11-2564 โรงเรียนบ้านเหล่า แผนเผชิญเหตุ มาตราการป้องกันตามระดับการเเพร่ระบาดโควิด - 19 ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-11-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-11-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01-11-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมกับต้อนรับคุณครู สรินยา แก้วเรือง (ครูมิ้ล) ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
01-11-2564 โรงเรียนแม่วะวิทยา การนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31-10-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
29-10-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู
29-10-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ฺBig Cleaning Day ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
28-10-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ร่วมถวายโรงทาน งานประชุมเพลิงพระศรีทวน ชีตะมาโร
27-10-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
25-10-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดเปิดทำการเรียนการสอน
21-10-2564 โรงเรียนบ้านบอม ประกาศรายชื่่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
14-10-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล ประเพณีตานก๋วยสลาก
08-10-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
08-10-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน การประเมินโครงการ“แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
07-10-2564 โรงเรียนบ้านเวียง ๑๑๑ นายอำเภอเถิน ยกย่องและชื่นชมยินดี นักเรียนดีโรงเรียนบ้านเวียง ๑๑๑
07-10-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่ทาน
06-10-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
06-10-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564
06-10-2564 โรงเรียนบ้านเวียง เด็กดีโรงเรียนบ้านเวียง เมืองเถิน เจอเงินตกหน้า ธ.กรุงไทย เก็บส่งคืนเจ้าของ
06-10-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
06-10-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ตรวจประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564
05-10-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา
04-10-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ปันน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19
04-10-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
01-10-2564 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) ครูพระสอนศีลธรรม แจกไอศกรีมให้กับนักเรียน
01-10-2564 โรงเรียนบ้านสมัย โรงเรียนบ้านสมัยทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน 82 ปี
30-09-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล วันวานวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณอย่างภาคภูมิ คุณครูพนมพร กาวี
30-09-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน คุณครูทองม้วน อำพันธ์ อำลาเพื่อนร่วมงานและนักเรียนในวันเกษียณอายุราชการ
30-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย Professional Learning Community : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
30-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
30-09-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ มุทิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการ แด่ครูนุสาคร ปันปวง
29-09-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
29-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย ผลงานของเด็ก ๆ ชุมนุม English & Math
29-09-2564 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องจากในวันพระราชทานธงชาติไทย 2564
28-09-2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
28-09-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
28-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย จำหน่าย #ผักบุ้ง #กบ #ปลาดุก
28-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย ผีเสื้อแสนสวย #ชุมนุมนักประดิษฐ์
28-09-2564 โรงเรียนบ้านสมัย โรงเรียนบ้านสมัยประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 3
27-09-2564 โรงเรียนบ้านท่าผา รับทุนการศึกษาจากพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง
27-09-2564 โรงเรียนบ้านท่าผา รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2564
27-09-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
27-09-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ตาม ว.21/2560
27-09-2564 โรงเรียนบ้านหลุก มุทิตาจิตคุณครูศิริพร
27-09-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา
23-09-2564 โรงเรียนบ้านแม่เติน งานมุทิตาจิต
23-09-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเนื่องจากโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
22-09-2564 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) แจกทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนยากจนและยากจนพิเศษ
22-09-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง มอบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
22-09-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยฝ่ายทันตกรรมจากโรงพยาบาลเกาะคา
22-09-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ บริษัท แอคท์ 247 จำกัด มอบทีวีให้กับโรงเรียนบ้านแม่ทะ
21-09-2564 โรงเรียนบ้านท่าผา การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21-09-2564 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี อบรมโครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva และ KineMaster" และ "การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต 2 " ผ่านระบบ Google Meet
21-09-2564 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) ร่วมสืบสานประเพณี ตานเปรตพลี 12 เป็ง
21-09-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม Canva และ KineMaster” และ “การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต ๒”
21-09-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
21-09-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
21-09-2564 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
21-09-2564 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM” โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ปีการศึกษา 2563
21-09-2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
21-09-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
21-09-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร)
21-09-2564 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ร่วมประเพณีท้องถิ่นตานก๋วยสลาก
21-09-2564 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ประเพณีสลากภัต ประจำปี 2564
21-09-2564 โรงเรียนบ้านเวียง กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก
21-09-2564 โรงเรียนบ้านเหล่า โรงเรียนบ้านเหล่าได้เข้าร่วม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม Canva และ KineMaster และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
21-09-2564 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน การอบรมเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
21-09-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2564
21-09-2564 โรงเรียนต้นธงวิทยา การอบรมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ สพป.ลำปาง เขต 2
21-09-2564 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน สานสัมพันธ์ชุมชน
21-09-2564 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อมรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
21-09-2564 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า การประเมินเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านฮ่องห้า 2564
21-09-2564 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
21-09-2564 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า อบรมการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
21-09-2564 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564
21-09-2564 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก
21-09-2564 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง การอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โปรแกรม Canva และ Kinemaster” การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต 2
21-09-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
21-09-2564 โรงเรียนบ้านสมัย โรงเรียนบ้านสมัยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
20-09-2564 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ เดือนสิบสองเป็ง
20-09-2564 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)
20-09-2564 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 Triple One Model แนวทางสร้างอาชีพ
20-09-2564 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18-09-2564 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด
17-09-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง การประเมินประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
17-09-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
17-09-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
17-09-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2564
16-09-2564 โรงเรียนบ้านหลุก โครงการครูตำรวจ D.A.R.E
16-09-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ เด็กหญิงธารทิพย์ ผ่านภพ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเขียนเรียงความ
15-09-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
15-09-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)และเครื่องอุปโภคบริโภค จาก กอ.รมน.จังหวัดลำปาง
15-09-2564 โรงเรียนบ้านสมัย วันที่ 15 กันยายน 2564 รับมอบป้ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563-2565
14-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย คุณยายบังเอิญบริจาคล้อรถยนต์
13-09-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จ่ายเงินลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในสถานศึกษา
11-09-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด
11-09-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง การประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
10-09-2564 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) การอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเทศบาลตำบลนาแก้ว
10-09-2564 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) แจกเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
10-09-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
10-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรม PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA
09-09-2564 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
09-09-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน
09-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย ร้านต่ายศูนย์ล้อ ที่มอบยางรถยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านดอนไชย
09-09-2564 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564
09-09-2564 โรงเรียนบ้านสมัย คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
09-09-2564 โรงเรียนบ้านสมัย วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสมัย รับเงินตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID - 19)
09-09-2564 โรงเรียนบ้านสมัย แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ 2564
08-09-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
08-09-2564 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ เงินเยียวยา2,000
08-09-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
08-09-2564 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ การมอบเงินเยียวยา
08-09-2564 โรงเรียนบ้านเวียง การมอบเงินเยียวยานักเรียน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
08-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย Active Learning
08-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย ยุวชนเกษตรดอนไชย
08-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย วีดิทัศน์โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนไชย
08-09-2564 โรงเรียนแสลมวิทยา มอบเงินเยียวยา 2,000 บ.
08-09-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา จ่ายเงินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท
07-09-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
07-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษา
07-09-2564 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา กิจกรรมจัดบอร์ดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 2564
06-09-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา
06-09-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
06-09-2564 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (Covid 19)
06-09-2564 โรงเรียนบ้านท่าช้าง อบรมการจัดทำเว็บไซต์
06-09-2564 โรงเรียนบ้านเหล่า การประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในสถานศึกษา
06-09-2564 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ทดสอบงานกิจกรรมที่1
06-09-2564 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) การติดตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จํานวน 2,000 บาท
06-09-2564 โรงเรียนบ้านนาคต ตรวจสอบสิทธิ์ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
06-09-2564 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง การเรียนการสอนกลุ่มสาระรายวิชาภาษาต่างประเทศ
06-09-2564 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง การเรียนการสอนกลุ่มสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06-09-2564 ชื่อโรงเรียนภาษาไทย อบรมการจัดทำเว็บไซต์
03-09-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
03-09-2564 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์
01-09-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การคัดลายมือ ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอเกาะคา
01-09-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
30-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย ขอรับบริจาคล้อรถยนต์เก่า
30-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ โรงเรียนบ้านแม่ทะได้รับโล่เกียรติยศเป็นสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนฐานราก
28-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
27-08-2564 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูง)
26-08-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว การจัดโครงการหนูน้อยวัยใส ปลอดภัยจาคโรค
26-08-2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) กิจกรรมทำขนมไข่นกกระทา
26-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย กิจกรรมรอบรั้วดอนไชย
25-08-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและสายสัมพันธ์ชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2564
25-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
24-08-2564 โรงเรียนต้นธงวิทยา อบรมคอมพิวเตอร์
24-08-2564 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) และ STEM เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
23-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ในระดับดี
23-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ขอขอบคุณสุภาภรณ์ สุริวงษ์ ที่มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
23-08-2564 โรงเรียนบ้านสมัย โรงเรียนบ้านสมัยผ่านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา 23 ส.ค.2564
20-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
19-08-2564 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ศธจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย จำหน่ายผักบุ้ง
18-08-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ค่ายวิชาการบูรณาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
17-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
16-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย จำหน่ายเห็ดนางฟ้า
14-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย การอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยการซ้อมแผนอพยพหนีภัย และการปฐมพยาบาล
14-08-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
13-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การมอบรางวัลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
13-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและนาวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
13-08-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13-08-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา โรงเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยมะเกลือ
11-08-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11-08-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564
11-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2564
11-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
11-08-2564 โรงเรียนบ้านเวียง สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 2564
11-08-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
11-08-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โครงการ TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 2564
11-08-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564
11-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
11-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "โครงการ จิตอาสาพระราชทาน"
11-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
10-08-2564 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
09-08-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จ่ายเงินค่าครองชีพ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)
08-08-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน กิจกรรมโครงการ Community innovation project
06-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
06-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
03-08-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
02-08-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ยินดีต้อนรับ ครูอาภาพร มาทา และครูวัชรีภรณ์ กันทะวงศ์
01-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (การประกวดคัดลายมือและการแข่งขันเขียนตามคำบอก)
01-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
01-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชดุดี ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
01-08-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย
01-08-2564 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
31-07-2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กศน.อำเภอเถินจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การจำหน่ายปลาจากสระในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นป.1
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประชุมขับเคลื่อนการสร้างสนามเด็กเล่น
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563 และเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS)
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การอบรมภาษาอังกฤษ “English is fun”
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 3
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา การแข่งขันวาดภาพระบายสีบนหมวกกันน็อค หัวข้อ "วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อค" ระดับภาคเหนือ
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมรับ-ส่งครูย้ายสถานศึกษา
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ทัศนศึกษา ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นักเรียนรับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 26) โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีอัญเชิญพระพุทธสุวัฒนวิทยาคม ประดิษฐานบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และหน้ากากอนามัยให้โรงเรียน
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบลูกฟุตบอลบริจาค
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับมอบเครื่องดนตรีพื้นเมือง
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1​ ระดับชาติ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับทีมห้วยแก้ว FC
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา วันงดสูบบุหรี่โลก
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา วันสุนทรภู่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25
31-07-2564 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยแก้วให้ความรู้แก่นักเรียน
31-07-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทาน เปลี่ยนรูปแบบการการจัดการเรียนการสอน
31-07-2564 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
29-07-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ
26-07-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
24-07-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด
23-07-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
22-07-2564 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
21-07-2564 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
21-07-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล หล่อเทียนพรรษา
19-07-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันไหว้ครู
19-07-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ต้อนรับครูแสงดาว บุญมา
19-07-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
26-06-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา
25-06-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
25-06-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 
25-06-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด
25-06-2564 โรงเรียนบ้านดอนไชย โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
25-06-2564 โรงเรียนบ้านแม่ทะ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
21-06-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564
17-06-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
17-06-2564 บ้านแม่หลง-สบจาง กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2564
17-06-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล พิธีไหว้ครู
14-06-2564 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พิธีทำบุญอาคารไพฑูรย์
08-06-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คุณสายทอง วงศ์กลม ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันและขนม
08-06-2564 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย การอบรมจัดทำเว็บไซต์
07-06-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คุณเปรมฤดี เพ็งยิ้ม มอบ​เงิน จำนวน 10,000 บาท
07-06-2564 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 1/ 2564 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
07-06-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล ปันน้ำใจพี่ให้น้อง
03-06-2564 โรงเรียนบ้านป่าตาล กิจกรรมวันพระ
09-05-2564 โรงเรียนบ้านท่าผา อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง
09-03-2564 โรงเรียนบ้านท่าผา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
25-02-2564 โรงเรียนศาลาวิทยา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนไหล่หินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
09-02-2564 โรงเรียนบ้านแม่เติน อบรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต 2
05-02-2564 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
23-09-2562 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกษียณอายุราชการ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 1
00-00-0543 โรงเรียนบ้านดอนไชย ป.1 รักษ์โลก????????????????????
00-00-0543 โรงเรียนป่าตันวิทยา โรงเรียนป่าตันวิทยา ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก ON-Hand และ ONLINE เป็น รูปแบบ ON-Site (เรียนที่โรงเรียน) ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
00-00-0543 โรงเรียนบ้านเด่น ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
00-00-0543 โรงเรียนบ้านสมัย การติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 256
00-00-0000 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย วันสถาปนาโรงเรียนครบ 98 ปี
00-00-0000 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภายในสถานศึกษา
00-00-0000 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวรวัช ธรรมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 และนางดารุณี ชนะกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ผู้อำนวยการไพโรจน์ พงษ์บุผา และคณะครู ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณท่านที่ให้คำชี้แนะในการบริหารจัดการศึกษา
00-00-0000 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วนภาาาไทยแห่งชาติ ปี 2565